Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Helene Wahlström helene.wahlstrom@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2012 - 2015

Övervakning av rävens dvärgbandsmask

Det finns ett behov att klarlägga rävdvärgbandmaskens (EM) utbredning i landet och SJV och Socialstyrelsen har i sin rapport till regeringen angivit att en sådan övervakning bör ha en känslighet så att den påvisar en prevalens på 0,1% på landsnivå.  SJV önskar att den undersökningen ska genomföras under 2012 och att analys av prov ska ha påbörjats så att resultat av något hundratal prov finns innan sommaren 2012.

Den undersökning som skedde under 2011 baserades på rävar som skickades in på frivillig väg av jägare. Detta är ett mycket kostsamt sätt att övervakna EM, det var svårt att få en jämn fördelning av proven över landet samt sist men inte minst innebär det smittrisker för människor att hantera potentiellt smittade rävar.

I den övervakning som beskrivs nedan kommer insamling att ske med rävträck istället för med hela rävar. Insamlingen kommer att ske på ett organiserat sätt med hjälp av ett jägarnätverk som håller på att byggas upp av Jägarförbundet. SVA, viltenheten är involverad i detta arbete. Analys av prover kommer att ske med PCR istället för att undersöka stora delar av tarmen.

Dessa förändringar bedöms ge en bättre kvalitet på insamlat data, mindre risk för människor och en mera kostnadseffektiv övervakning.

Uppbyggnad av jägarnätverk

Syftet med ett nätverk är att på ett kostnadseffektivt och mera kvalitetssäkrat sätt kunna samla in prov. Utbetalning för insamlade prov kan då ske till jaktvårdskretsar och inte direkt till enskilda jägare. Utbetalning blir på detta sätt mycket enklare och mera kostnadseffektivt. Detta nätverk byggs upp för att kunna användas till insamling 2012 och även till kommande insamlingar av vilt. Medel behövs för att bekosta resor till ett informationsmöte för representanter för det nätverk av cirka 21 jaktvårdskretsar som ska byggas upp (Jägarförbundet, samt viltenheten SVA). Den uppskattade kostnaden för detta är  80.000kr. Av denna är 20.000 kr reseersättning för viltenheten, SVA.

Insamling av rävträck

Baserat på en antagen sensitivitet på 0,75 för den fecala PCR-testen behövs 4000 prov analyseras. Vi beräknar att 50% extra prov behöver samlas in för att erhålla 4000 prov av tillfredställande kvalitet och med korrekta identitetsuppgifter. Sammanlagt behöver 6000 prov samlas in för att uppfylla SJV krav på övervakningsprogrammets sensitivitet.

Kostnad per insamling: Utskick material (35kr per prov). Ersättning till jägarnätverket är 50 SEK/korrekt prov, 35 SEK för hantering per prov på SVA inklusive kontroll av GPS, 600 SEK i analyskostnad per analyserat prov (fecalPCR). Eftersom SJV önskar att alla prov ska samlas in under 2012 innebär detta en anhopning av fall och därför krävs ökade frysutrymmen (20.000SEK).

Kontroll av djurslag på insända prov. Analys för att fastställa att träckprovet kommer från räv kostar cirka 300kr/prov. För att fastställa att felfrekvensen är <1% behöver 300 prov analyseras.

Vid ett positivt fynd görs sekvensering av DNA för att verifiera att det är ett sant positivt resultat. Ingen kostnad uttas för detta.

SVA anser också att insamling och analys av ett 30-tal rävar bör ske vid eventuella positiva fynd. Syftet är att kunna erhålla maskar för att karakterisera (subtypa isolaten). Denna insamling bedöms ske under 2013 varför den inte är inkluderad i denna kostnadsberäkning. Forskning pågår vid SVA för att kunna göra subtypning på ägg istället för maskar.

Uppbyggnad av webb-baserad information

Antal inkomna, antal korrekta, antal analyserade (inklusive resultat) avses att läggas ut fortlöpande på SVAs webb på liknande sätt som gjordes med de rävar som analyserades under 2011. Syftet är att allmänheten ska kunna se hur många rävar/träckprov som undersökts i deras närområde.

Senast uppdaterad : 2015-03-19