Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Kaisa Sörén kaisa.soren@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2012 - 2013

Prevalensstudie avseende Salmonella diarizonae serovarer 61:(k):1,5,(7) i den svenska fårpopulationen

Salmonella enterica subsp. diarizonae hör till en annan subspecies av Salmonella enterica än de flesta human- och djurpatogena salmonellorna. I Norge, där S. diarizonae serovarer 61:(k):1,5,(7) är vanligt förekommande i fårpopulationen, har man baserat på en riskbedömning valt att inte vidta åtgärder i fårbesättningarna när de påvisas. Däremot hanteras de som andra salmonellor vad gäller livsmedel från slakteriledet och framåt. I riskbedömningen har man vägt in det faktum att serovarerna sällan är orsak till humaninfektioner i Norge. I Sverige finns sedan 2007 fem humanfall rapporterade med någon av dessa serovarer. I dagsläget har vi dålig kännedom om förekomsten av S. diarizonae i de svenska fårbesättningarna, bl.a. eftersom får inte omfattas av slakteriövervakningsdelen av salmonellakontrollprogrammet. De får från vilka salmonella ändå påvisas vid slakten är provtagna enligt EU:s regelverk om mikrobiologiska kriterier. Denna provtagning är liten i sin omfattning vilket medför att det är slumpen som avgör i vilka fårbesättningar S. diarizonae 61:(k):1,5,(7) upptäcks. För tillfället ses dock en uppåtgående trend vad gäller antalet positiva svabbprov på slakterierna. Sammantaget har Jordbruksverkets Salmonellanämnd bedömt att det finns anledning att göra en riskbedömning även i Sverige vad gäller S. diarizonae 61:(k):1,5,(7) som stöd för hanteringen av denna salmonellatyp. Kännedom om förekomsten av bakterien i fårbesättningarna är en förutsättning för att kunna göra en riskbedömning, varför medel söks för en prevalensstudie.

Senast uppdaterad : 2015-02-18