Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Cecilia Hultén på bild
Cecilia Hultén Tf. Avdelningschef för epidemiologi och sjukdomskontroll Statens veterinärmedicinska anstalt cecilia.hulten@sva.se 018-67 41 25

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2010

Projekt för att öka smittskyddstänkandet på gårdsnivå

Biosäkerhet är en av hörnpelarna i det förebyggande arbetet med smittsamma sjukdomar och kunskap om hur den tillämpas på olika besättningar i ett land är ovärderligt för att kunna bedöma och förebygga risker med riktade insatser. Kunskapen om, och tillämpandet av, biosäkerhetsrutiner varierar stort mellan olika djurägare. Flera olika faktorer påverkar detta. Dels spelar besättningsspecifika egenskaper in, såsom djurslag, produktionsform, besättningsstorlek och geografiskt läge, men även personliga egenskaper hos djurägaren har betydelse. Studier gjorda i ett doktorandprojekt vid SVA visar att djurägarnas mottaglighet för information kring risker och biosäkerhet varierar stort och pekar också på vissa faktorer som har betydelse för detta.

En del i arbetet med att förbättra biosäkerheten på gårdsnivå är att utbilda djurägarna i smittskydd och biosäkerhet. Djurägarnas egna organisationer bedriver sedan länge viss sådan verksamhet. Denna kan utvecklas och anpassas till en mer kostnads- och tidseffektiv spridning till många djurägare genom en webbaserad utbildningsinsats. Ett sådant utbildningspaket kan sedan anpassas till andra målgrupper såsom transportörer, klövverkare m.fl. som besöker djurbesättningar i sin dagliga verksamhet.

Senast uppdaterad : 2012-07-19