Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2010

Q-feber - besättningsprevalens bland små idisslare samt inombesättningsprevalens i mjölkproducerande nötbesättningar

Q-feber är en zoonos som fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren på grund av större utbrott inom EU. Kunskapen om den svenska situationen är bristfällig. Projektet kommer att ge kunskap som är nödvändig för att öka förståelsen kring sjukdomens epidemiologi under svenska förhållanden och som behövs för att göra adekvata riskvärderingar.

Detta projekt består av två delar: 1: Kartläggning av förekomsten av Coxiella burnetii bland små idisslare i Sverige. Syftet är att uppdatera vår kunskap om förekomsten bland små idisslare.  Vi har i dagsläget ett bristande underlag för riskbedömningar vad gäller kontakter med dessa djurslag.

2: Skattning av inombesättningsprevalens och bedöma hur antikroppspositivitet på individnivå relaterar till utsöndring av agens i mjölk hos nöt. Syftet är att kunna ”översätta” resultat av tankmjölksundersökningar till prevalensskattningar på individnivå, dels för att bättre förstå hur antikroppsstatus relaterar till utsöndring av agens. Detta delprojekt kompletterar därmed en mindre studie avseende inombesättningsprevalens vilken pågår och finansieras med medel från Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond.

Senast uppdaterad : 2012-04-10