Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/avslut

2021 - 2023

Robust enskild vattenförsöjrning genom beredskap och redundans

Foto: ThomasVogel

Tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av tillräcklig kvalitet är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Störningar i vattenförsörjningen kan ha både kort- och långsiktig påverkan på alla verksamheter. Många med enskild vattenförsörjning har bristfällig kunskap om sin sårbarhet i vattenförsörjningen och dålig beredskap för att hantera störningar. Det här gäller även i viss utsträckning vattenanvändare anslutna till allmän vattenförsörjning men som inte omfattas av kommunens ansvar för allmän vattenförsörjning. Avsaknad av beredskap och redundans i vattenförsörjningen utgör idag en sårbarhet och är ett potentiellt hot mot så väl samhällsviktig verksamhet som vår försörjningsförmåga.

Projektets syfte är att bidra till en mer robust vattenförsörjning hos den primära målgruppen genom att ge ökad förmåga till beredskap och redundans i vattenförsörjningen.

Genom kartläggning och utvärdering av principiella lösningar samt sammanställning av målgruppsanpassade kunskapsunderlag kommer projektet att:

  • tydliggöra behovet av beredskap och redundans hos projektets primära målgrupp;
  • identifiera och utvärdera principiella lösningar för att skapa beredskap och redundans;
  • förse den primära målgruppen med verktyg för att genomföra risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning; och
  • förse den primära målgruppen med verktyg för att ta fram åtgärdsplaner för en förbättrad beredskap och redundans i den egna verksamheten.

Senast uppdaterad : 2021-08-27