Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ann Albihn Laborator ann.albihn@sva.se 018-674319

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2009 - 2011

Salmonella i rasthagar - praktisk handledning för marksanering

Ett salmonellautbrott hos häst kan ställa till allvarliga problem för svensk hästnäring, främst för större stall med hög genomströmning av hästar. Eftersom salmonella är en zoonos och hästar hanteras mycket, även av barn, är smitta hos häst allvarlig även för folkhälsan. Många stallar har begränsad tillgång till mark, rasthagar är ofta små och utnyttjas hårt. Kraftigt gödselbemängd och upptrampad mark följer, och denna markmiljö kan bli reservoar för salmonella och därmed en källa för spridning av smitta till andra hästar och till miljön. Idag saknas kunskap om hur sådan mark bör hanteras och behandlas för att bryta smittspridningen. Preliminära resultat har visat att kalkning kan fungera väl för sanering av salmonellasmittade hästrasthagar. Syftet med detta projekt är att under fältmässiga förhållanden utvärdera hur en salmonellasanering bör utföras rent praktiskt. Erhållen kunskap ska fungera som stöd för hästnäringen vid hantering och sanering av salmonellaförorenade rasthagar.

Senast uppdaterad : 2012-06-20