Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Start/avslut

2012 - 2013

Temperatureffekter av organiska syror på <i>Salmonella</i> i foder

Bakgrund

Salmonellakontrollen i foderproduktionen är en viktig del i kontrollprogrammet i Sveriges arbete för att bekämpa Salmonella och begränsa smittspridning till både djur och människor. Sedan 1991 har det funnits ett regelverk för fodertillverkare att följa med fokus på kontroll av foderråvaror och processövervakning. Den riskanalys som utfördes i början på 90-talet pekade ut råvaror som den viktigaste smittkällan. Trots regelverket och kontrollinsatserna visar enstaka händelser under senare år att foderorsakade utbrott kan inträffa med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Erfarenheter från diagnostiken och kunskaperna om analysmetoderna har ökat de senaste åren och vi vet att olika salmonellaserotyper växer olika snabbt vilket innebär att detektionssannolikheten för olika serotyper varierar. Data från epidemiologiska undersökningar kan därför vara missvisande och fodrets roll vid salmonellautbrott kan vara viktigare är vad man tidigare trott.

Problemen med att säkra smittfrihet i djurfoder hänger samman med de stora tillverkningsvolymerna, avsaknaden av lagringstider samt låga nivåerna av Salmonella. Handeln med foderråvaror är idag global vilket innebär att salmonellakontaminerade produkter snabbt kan spridas. Sverige importerar viktiga råvaror som t.ex. sojamjöl från sydamerika och nya foderråvaror som t.ex. palmkärnmjöl har tillkommit senare år. Kontrollen har visat att Salmonella är vanligt förekommande både i obearbetade såväl som bearbetade produkter av t.ex. soja. I den svenska lagstiftningen åligger det fodertillverkare att kontrollera ingående riskråvaror innan de används i tillverkningen. Om positiva partier påvisats kan fodertillverkaren antingen syra eller värmebehandla varan.  Olika organiska syror har sedan många år använts i detta syfte med varierande resultat. I en EFSA opinion från 2008 framgår det att effekten av olika organiska syror varierar beroende på om det är rena syror eller blandningar av olika syror som används, koncentrationen av syrorna, om syrorna är fria syror eller förekommer i form av salter (Anonymous, 2008). Vad som däremot inte har studerats är temperaturens inverkan, vilket är förvånande.
 

Genomförda undersökningar

Vi har under de senaste åren fokuserat vårt arbete på att studera hur väl olika molekylära- och odlingsmetoder fungerar för att isolera Salmonella från olika fodermaterial (Koyuncu and Häggblom, 2009, Koyuncu et al., 2010, Koyuncu et al., 2011). De olika studierna, som nu är publicerade, har gjort att vi nu är väl förtrogna med dessa metoders prestanda. I en nyligen genomförd studie (Koyuncu et al. 2011, Organic acids for control of Salmonella serotypes in different feed materials), som vi har skickat in för publicering, undersökte vi den salmonellaavdödande effekten hos myrsyra, en blandning av myrsyra och propionsyra (80/20 %) och två kommersiella blandningar av organiska syror i sojamjöl, rapsmjöl och färdigfoder. Resultaten visade att salmonellaavdödande effekten av syrorna varierade i olika fodermaterial. Störst effekt sågs i färdigfoder följt av rapsmjöl och i sojamjöl var effekten mycket liten. Eftersom syrabehandlingen av vissa fodermaterial fungerade dåligt i t.ex. sojamjöl, innebär det i verkligheten att man kan missa att upptäcka Salmonella i ett sådant parti. Studien visar att det kan vara relevant att ha olika rekommendationer beroende på typ av fodermaterial som ska syrabehandlas. I preliminära studier har vi undersökt temperaturens påverkan på avdödningen med syror. Resultaten visade en avsevärt lägre avdödande effekt av myrsyra vid 4ºC jämfört med rumstemperatur. Detta är viktig ny information med praktisk betydelse för foderindustrin. Syraeffekten i olika fodermaterial behöver nu undersökas vidare med kompletterande studier för att kunna förbättra rådgivningen till industrin.

I litteraturen finns lite data publicerat på hur temperaturen kan påverka salmonellaavdödande effekten hos syror. Cherington et al. (1992) undersökte avdödande effekterna av ättiksyra, mjölksyra och kommersiella produkten BioAdd (68% myrsyra och 20% propionsyra) på Salmonella Kedougou vid temperaturerna 20, 30, 40 och 50ºC i närvaro av organiska material som t.ex. blod, serum, mjölk och jästextrakt (Cherrington et al., 1992). Resultaten visade att avdödande effekten ökade med högre temperatur. Kommersiella tillverkare av syrabaserade produkter har inte presenterat data på avdödningen vid andra temperaturer än vid rumstemperatur.

 

Frågeställning

Eftersom klimatet i Norden under en stor del av året handlar om temperaturer långt under rumstemperatur vill vi närmare studera syraeffekterna i olika fodermaterial vid lägre temperaturer än rumstemperatur. Vår avsikt är att undersöka hur myrsyrans avdödande effekter varierar vid olika temperaturer i vanliga riskråvaror.

 

Syfte och förväntad nytta

Syftet är att med en optimerad odlingsbaserad metod undersöka temperatureffekterna av myrsyra på Salmonella i foder. Studien skulle bidra till att ta fram förbättrade anvisningar och rekommendationer till foderindustrin. ökade kunskaper skulle ge en effektivare avdödning av Salmonella och därmed skulle risken för spridning av salmonellakontaminerat djurfoder minska. Studien skulle också ge bättre underlag för industrins syrabehandlingsrutiner och därmed en kostnadseffektiv behandling.  

 

Genomförande

Vi kommer att undersöka olika typer av foder (sojamjöl, rapsmjöl och färdigfoder) för hur effektiv syrabehandlingen är vid olika temperaturer. Fodermaterialen kommer att införskaffas via Lantmännen (Michael Murphy). Några salmonellastammar, isolerade från foder, som i våra tidigare studier visade olika syratolerans kommer att sättas till foderproverna. Därefter kommer proverna att behandlas med myrsyra vid koncentrationer som normalt används av foderindustrin. Prover utan syrabehandling kommer att tas med som kontroller. Proverna kommer sedan att inkuberas i 5, 10, 15ºC och jämföras med rumstemperatur (~22ºC) och analyseras efter 1h, 48h och 120 h med TSA-XLD overlay-metoden. Andelen överlevande celler kommer att räknas fram och resultaten kommer att behandlas statistiskt med variansanalys.

 

Resultatförmedling

Vi har sedan många år en nära kontakt med foderindustrin, leverantörer av syrabaserade preparat och Jordbruksverket. Resultaten kommer att presenteras vid möten med industrin samt vid Jordbruksverket (foderrådet).

 

Referenser

ANONYMOUS 2008. Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a request from the Health and Consumer Protection, Directorate General, European Commission on Microbiological Risk Assessment in feedingstuffs for food producing animals. The EFSA Journal.

CHERRINGTON, C. A., ALLEN, V. & HINTON, M. 1992. The influence of temperature and organic matter on the bactericidal activity of short-chain organic acids on salmonellas. J Appl.Bacteriol., 72, 500-503.

KOYUNCU, S., ANDERSSON, G., VOS, P. & HAGGBLOM, P. 2011. DNA microarray for tracing Salmonella in the feed chain. International journal of food microbiology, 145 Suppl 1, S18-22.

KOYUNCU, S., ANDERSSON, M. G. & HAGGBLOM, P. 2010. Accuracy and sensitivity of commercial PCR-based methods for detection of Salmonella enterica in feed. Appl Environ Microbiol, 76, 2815-22.

KOYUNCU, S. & HäGGBLOM, P. 2009. A comparative study of cultural methods for the detection of Salmonella in feed and feed ingredients. BMC Vet Res, 5, 6.

Senast uppdaterad : 2013-02-06