Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Persson Waller Forskare, statsveterinär, gästprofessor Statens veterinärmedicinska anstalt karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Växa Sverige

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2016 - 2019

Områden

Nötkreatur

Uppdatering och modernisering av kunskapsmaterial om mastit hos mjölkkor

Mastit (juverinflammation) är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor.
Syftet med projektet var att uppdatera och modernisera befintligt kunskapsmaterial rörande mastit (juverinflammation) hos mjölkkor riktat till mjölkproducenter och deras personal, veterinärstudenter, veterinärer och andra rådgivare
samt vid behov nyproducera sådant material. Det långsiktiga målet var att förbättra kunskapen om mastit hos
de olika målgrupperna och därmed förbättra juverhälsan och ekonomin inom mjölkproduktionen.
I projektet gjordes en inventering av behov av kunskapsmaterial och kommunikationskanaler för
målgrupperna genom en webbenkät. Dessutom gjordes en inventering av befintligt kunskapsmaterial. Därefter
vidtog arbete med att ta fram en ny webbplats kallad "Juverportalen.se" samt diverse nya textmaterial. På
webbplatsen samlades sedan både befintligt och nyproducerat material i form av texter och/eller länkar till
andra webbplatser. Webbplatsen lanserades i augusti 2019 och kan nås via följande adress:
www.juverportalen.se. Information om webbplatsen sprids till målgrupperna genom alla kända
kommunikationskanaler genom kampanjer under sensommar/höst/vinter 2019.


Senast uppdaterad : 2020-01-09