Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträttbild på Ann
Ann Lindberg Generaldirektör, professor ann.lindberg@sva.se +46-707 78 33 22

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiär

Formas

Start/avslut

2011 - 2014

Utvärdering av alternativa strategier för uppfödning av grisar med minimal användnng av antibiotika: Möjligheter och utmaningar(MINAPIG)

Under 2012 startade ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att utvärdera strategier för att föda upp grisar med minimal antibiotikaanvändning. Sex europeiska länder deltar, däribland Sverige.

Mängden antibiotika som används inom grisproduktionen varierar kraftigt mellan olika länder i Europa, liksom strategierna för hur och när man behandlar. Tillgänglig statistik indikerar att mängden antibiotika som används troligen är större än man tidigare trott. Nu har Europa i form av Era-net programmet Emida satsat pengar i ett stort forskningsprojekt, MINAPIG, som involverar Sverige, Belgien, Tyskland, Danmark, Frankrike och Schweiz. Dessa länder skiljer sig påtagligt från varandra när det gäller uppbyggnad och struktur av grisproduktionen, och resultat från studien kommer förhoppningsvis kunna spegla de skiftande förhållanden som råder inom Europa. Initialt behövs en analys av hur antibiotikaanvändningen skiljer sig mellan länder, men också mellan besättningar.

Forskningsstudien, som startade hösten 2012, syftar till att undersöka hur effektiva olika alternativa strategier är för att minska antibiotikaanvändningen, och vilka drivkrafter som ligger bakom grisproducenternas och besättningsveterinärernas val av strategier för att förebygga och behandla sjukdomar. Faktorer som hälsostatus, etiska värderingar och ekonomiska förutsättningar är exempel på faktorer som kan inverka på antibiotikaanvändningen och som kan skilja sig mellan olika länder.

I den inledande studien, som genomförs under våren, undersöks skötselrutiner, smittskydd och antibiotikaanvändning retrospektivt i 60 integrerade besättningar i vart och ett av de deltagande länderna. även producenternas attityder till antibiotikaanvändning och alternativa strategier undersöks. I en senare delstudie kommer specifika alternativa strategier följas och utvärderas i ett mindre antal besättningar för att hitta effektiva och för grisproducenten ekonomiskt lönsamma sätt att minska antibiotikaförbrukningen.

I Sverige är det Sveriges Lantbruksuniversitet som tillsammans med SVA ansvarar för undersökningen. Fältarbetet genomförs med hjälp av Svenska Djurhälsovården.

Senast uppdaterad : 2013-01-28