Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

COHESIVE – ett One Health EJP-projekt

Publicerad 2019-08-19

COHESIVE ska stöttauppbyggnaden av strukturer som kan bidra till att samordna sjukdomsövervakningoch riskbedömningar med ett One Health perspektiv inom EU.

COHESIVE är ett så kallat integrationsprojekt vilket innebäratt det kommer att samla upp och vid behov testa kunskaper som utvecklats i andrarelevanta OHEJP-projekt. Projektet har fyra huvudmål:

1. Stimulera ansatser som bygger på ett One health-perspektivbland deltagande EU-länder på ett sätt som stärker samarbetet inom folkhälsanmellan veterinära- och humanmedicinska myndigheter. Syftet är att förbättramöjligheterna att tidigt fånga upp, kommunicera och bedöma zoonotiska hot. Bästatillgängliga metodik ska identifieras och användas som grund för att utformagemensamma verktyg och handläggningsrutiner. Ett systematiskt sätt att bedömazoonotiska hot kommer också att utvecklas, för användning inom en One Healthstruktur.

2. Identifiera vilka steg som behöver tas för att det ska gåatt bedöma riskerna för gränsöverskridande spridning av zoonoser ellerzoonotiska hotinom EU. Ett första steg blir att utvärdera i vilken utsträckningbefintliga riskanalyser och epidemiologiska verktyg, färdigheter och hjälpmedellämpar sig för en gränsöverskridande övervakning med ett One Health perspektiv.Hinder och behov bland övervakningsexperter ska identifieras för att göra detmöjligt att skapa tillgång till exakt de verktyg och data som behövs för atttillhandahålla en övergripande övervakningstjänst.

3. Utforma och testa en gemensam plattform för insamling ochanalys av övervaknings- och utbrottsdata för livsmedelsburna zoonoser. Intentionenär att plattformen ska tillhandahålla IT-verktyg och databaser som är snabbttillgängliga, relevanta och lätta att använda i samband med utbrott ochriskbedömningar.

4. Bygga kapacitet och kompetens kring zoonotiska sjukdomarinom och mellan EU-länder på flera nivåer. En viktig aktivitet blir att byggaoch underhålla nätverk som integrerar övervakningskompetens mellan olika länderoch nivåer – beslutsfattare, utförare och kommunikatörer.

Flera piloter för att testa de verktyg som tas fram kommeratt genomföras (riktlinjer för att skapa en gemensam One Health struktur, riskbedömningsverktyg,verktyg för tidig varning och en dataplattform). Testerna kommer både attgenomföras på nationell nivå och i samverkan mellan flera länder.