Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

God juverhälsa hos förstakalvare - en väg till god ekonomi i mjölkföretaget

Publicerad 2017-02-07
Mastit (juverinflammation) är den mest kostsamma sjukdomen bland mjölkkor. Enligt svenska studier är det vanligt attkvigor kalvar in med juverinfektion och mastit, vilket kan leda till avsevärda negativa konsekvenser för derasmjölkproduktion och hållbarhet, men att förekomsten varierar mellan besättningar. Projektets långsiktiga syfte ärdärför att öka mjölkproduktionen och förbättra mjölkens kvalité som livsmedel samt att öka hållbarheten hosförstakalvarna genom att förebygga juverhälsoproblem före och vid kalvning. De specifika målen är att identifiera 1)förekomst av olika mjölkcelltalsmönster hos nykalvade kvigor i svenska besättningar, 2) skötsel- ochinhysningsfaktorer före och vid kalvning som minskar risken för dålig juverhälsa hos nykalvade kvigor, 3) sambandmellan bakterieförekomst på juvret under kvigans uppväxt och juverinfektioner hos nykalvade kvigor och 4) praktiskaråd som ger god juverhälsa hos nykalvade kvigor och sprida dessa till olika intressenter.