Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Optimal antibiotikaanvändning vid akut klinisk mastit hos mjölkkor

Publicerad 2020-01-10
Klinisk mastit (synlig juverinflammation) är en smärtsam sjukdom som oftast orsakas av infektion med bakterier i
juvret och är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling av svenska mjölkkor. Detta projekt syftar
långsiktigt till att förbättra kornas välfärd och besättningarnas ekonomi genom att ta fram nya
behandlingsrekommendationer som innebär minskad och mer effektiv användning av antibiotika vilket i sin tur
leder till färre injektioner och färre nya fall av mastit på grund av minskad risk för smittspridning mellan kor. I
projektet undersöks om lokal behandling med antibiotika (penicillin) i juvret till stor del kan
ersätta allmänbehandling med penicillin genom injektioner i halsmuskulaturen (nuvarande standardbehandling) för
bakterier som är relativt lätta att bota. Detta skulle innebära en total förbrukningsminskning från 70 till 17 gram
penicillin per fall för en genomsnittlig mjölkko. För bakterier som är mer svårbehandlade eftersom infektionen ofta
blir kronisk och kon riskerar att smitta ned andra kor i besättningen, önskar vi istället att undersöka om
allmänbehandling skulle kunna kompletteras med lokal behandling i juvret för ett bättre tillfrisknande. Detta skulle
innebära en liten ökning av använd mängd antibiotika för det enskilda fallet, men totalt sett en signifikant
minskning av förbrukningen om nya fall av mastit kan förebyggas genom att minska antalet kroniskt infekterade
kor.