Gå direkt till innehåll

Arbete med de globala målen – Agenda 2030

SVA:s uppdrag att stärka djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till flera av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

SVA:s arbete med de globala målen för Agenda 2030. Kommunikation är något av det allra viktigaste för SVA, alltså delmål 12.8.
Djurhälsa och livsmedelssäkerhet är centrala för SVA:s arbete mot Agenda 2030. Samverkan, utveckling och kommunikation är viktiga för allt SVA gör. Pyramiden visar SVA:s prioritering, med de viktigaste målen i toppen. Olika verksamheter och projekt kan prioritera olika delmål, som att bekämpa fattigdom och utrota hunger. Illustration: esam.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Mål och delmål omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, läs mer på Regeringens webbplats.

Sveriges åtaganden involverar alla myndigheter. Här är några exempel på hur SVA bidrar:

Förbättrad djurhälsa ger ökad produktion, ökade inkomster och tryggad livsmedelsförsörjning och är därför ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom och hunger. SVA:s forskare deltar i många internationella forsknings- och kapacitetsutvecklingsprojekt för att förbättra djurhälsa i låginkomstländer (mål 1, 2).

Friska djur mår bättre, växer bättre och behöver mindre antibiotika. Risken för att smittämnen och resistens ska föras över mellan djur, människor och miljö minskar. Det bidrar till att göra djurproduktionen mer hållbar, livsmedlen säkrare och människor hälsa bättre (mål 2, 3).

Att vi håller koll på hälso- och sjukdomsläget hos vilda djur har betydelse för tamdjurs och människors hälsa, men också för att skydda hav, marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald (mål 3, 14 och 15).

I låginkomstländer är djuren ofta kvinnors ansvar, och inkomster från till exempel mjölkförsäljning tillfaller kvinnor även om de inte äger djuren. SVA:s forskare deltar i många projekt där förbättrad djurhälsa är ett verktyg för att stärka kvinnors position och möjligheter och bidra till ökad jämlikhet (mål 5).

Som expertmyndighet delar vi vår kunskap med dem som behöver. Vi kan vi hjälpa myndigheter, intresseorganisationer och enskilda att fatta beslut som bidrar till en hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete gör att vi kan hjälpa djurägare och samhälle att möta nuvarande och nya omständigheter. Smittämnen förändras och hamnar på nya platser. Klimatförändringen bidrar. På SVA utvecklar vi kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringens påverkan på djurhållning och smittläge, en del i arbetet med att bekämpa klimatförändringen (mål 13).

Samverkan är en förutsättning för att det ska gå att genomföra agendan. SVA har många samarbetsparter i Sverige och utomlands. I internationella samarbeten delar vi teknik och kunskap som kan trygga djurhälsan (mål 17). Vårt arbete med att utforska smittrisker i biologiska restflöden – för att ta reda på om, hur och när dessa flöden kan omvandlas till resurser i cirkulära system – bidrar till samma mål. Vi deltar i nätverk som Myndighetsnätverket för klimatanpassning, Regionalt Myndighetsnätverk kring Agenda 2030 samt Zoonosrådet. 

regional nivå har SVA lämnat egna hållbarhetslöften för klimat och för biologisk mångfald.

Andra viktiga redskap för hållbarhetsarbetet vid SVA är våra certifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Läs mer

Se filmer framtagna av SVA

Agenda 2030

SVA:s klimatår 2018

Klimatförändringar och dess påverkan på djurhälsan

Sidan granskades senast : 2022-09-22