Gå direkt till innehåll

Zoonoscenter

Zoonoscenter etablerades efter ett EU-direktiv, zoonosdirektivet, och en av centrets viktigaste uppgifter är att skapa en samlad bild av zoonosläget i hela kedjan från jord till bord.  

Många av de allvarligaste smittsamma sjukdomarna i Sverige och i världen är zoonoser – sjukdomar som smittar mellan djur och människa. Vid utbrott av en sjukdom som smittar mellan djur och människa, zoonotisk sjukdom, krävs att många olika myndigheter samarbetar. Vi letar källan till smittan, för att få stopp på utbrottet.

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.

Smittspridning av zoonoser kan antingen ske vid direktkontakt mellan djur och människor eller indirekt, till exempel genom kontaminerade livsmedel eller vatten. Smittämnen kan också spridas med fästingar och myggor.

För att minska spridning av zoonoser vidtas olika åtgärder, som varierar beroende på hur allvarlig den aktuella zoonosen anses vara. Nedan följer några exempel.

Nya zoonoser, som vissa typer av fågelinfluensa, gör det nödvändigt med ständig bevakning av det epidemiologiska läget i vår omvärld. Salmonellakontrollen gör att svenska djur och livsmedel är praktiskt taget fria från Salmonella. Andra sjukdomar som nötkreaturstuberkulos, brucellos och rabies finns inte längre i Sverige. Campylobacterios och sjukdom orsakad av ehec utgör däremot nya smittskyddsmässiga utmaningar där målet är effektiv kontroll. Det är också viktigt att kontrollera olika typer av antibiotikaresistenta bakterier som också kan spridas mellan djur och människa.

Det finns sjukdomar hos människa där djur ibland felaktivt utpekas som smittkälla.
Här kan du läsa om sjukdomar som felaktigt betraktas som zoonoser.

Zoonoscenter bildades 1997 efter EUs zoonosdirektiv.

Zoonoscenters syfte är att:  

 • Skapa en samlad bild av zoonosläget i hela kedjan från jord till bord
 • Årligen sända  in en zoonosrapport till EU (se nedan)
 • Initiera/medverka i epidemiologiska och andra vetenskapliga studier med målet att öka vår kunskap om zoonoser
 • Tillsammans med StramaVL och SVA:s antibiotikasektion följa antibiotikaresistensläget
 • Informera om zoonoser
 • Medverka/initiera till kontroll och bekämpning av zoonoser

Zoonosrådet 

I Sverige finns också ett Zoonosråd som arbetar för ömsesidig förståelse och en gemensam bas för myndighetsutövande inom zoonosområdet. Zoonosrådet består av representanter från:  

 • Arbetsmiljöverket
 • Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
 • Folkhälsomyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Länsveterinärföreningen
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Socialstyrelsen
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Årliga rapporter

SVA ger ut årliga rapporter om sjukdomsövervakning och läget i Sverige, som bland annat beskriver förekomst av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur, i livsmedel och foder, samt sjukdomsutbrott på humansidan.

SVA övervakar förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier från djur i övervakningsprogrammet SVARM. Resultaten av övervakningen redovisas i den årliga SVARM-rapporten.