Gå direkt till innehåll

Vildsvinspaketet – så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna

Vildsvin är en resurs i de svenska skogarna. Men det är för lite vildsvinskött som når tallriken. Därför arbetar flera myndigheter på olika sätt med att ändra på det. Här får du en överblick av det arbete som pågår i vildsvinspaketet.

Regeringen har gett Livsmedelsverket, Jordbruksverket. Länsstyrelsen i Kronoberg och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i uppdrag att både göra det lättare för konsumenter att få tag på vildsvinskött och för jägare och producenter att sälja köttet.

Myndigheterna i vildsvinspaketet ska även med hjälp av samordnad kommunikation göra så att det blir lättare för både jägare, företag, kontrollmyndigheter och konsumenter att hitta den information de behöver för att kunna sälja, köpa, tillaga, förädla eller äta vildsvinskött.

Uppdragen bidrar till livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Myndigheterna arbetar tillsammans och i samverkan med bransch- och intresseorganisationer.

SVA:s uppdrag

Att konsumenter kan vara säkra på att allt vildsvinskött är testat för trikiner är en förutsättning för att konsumenterna ska vilja öka mängden vildsvinskött på tallrikarna. SVA har labb för trikintester och samlar nationell kunskap om trikinförekomst.

Pågående arbeten kopplat till vildsvinspaketet:

 • Ta fram en film om trikintestning som kan användas i jägarutbildning, klar under 2024.
 • Hindra att afrikansk svinpest når Sverige genom riskvärdering och information. Att snabbt identifiera fall genom övervakning så att omfattningen begränsas och smittan direkt kan utrotas.  
 • Om och när svinpest hittas (som i Fagersta 6 september 2023): Med övriga myndigheter begränsa och utrota smittan.

Tidigare har SVA i vildsvinspaketet utrett ett framtida system för digital spårbarhet av vildsvinskött. Även om de flesta var positiva till ett sådant system skulle kostnaderna för utveckling och administration av systemet bli för höga.

Samverkande myndigheters uppdrag

Jordbruksverket

Jordbruksverkets ansvar i vildsvinspaketet har främst varit att utlysa medel till projekt som kan skapa förutsättningar för att mer vildsvinskött når konsumenter. I utlysningarna är hela den potentiella marknaden inkluderad, så som måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i offentlig sektor.

Under åren 2020–2022 beviljade Jordbruksverket medel för insatser som bland annat handlar om:

 • Marknadsföring och kommunikation av vildsvinskött till konsument.
 • Samarbete mellan berörda parter inom hela vildsvinskedjan.
 • Kunskapshöjande åtgärder inom förädling.
 • Mer vildsvinskött serverat i offentliga kök.

Smittsäkrad besättning gris

Hos Jordbruksverket pågår ett uppdrag sedan 2020 till och med 2025 för att stärka arbetet mot smittor hos tamgrisbesättningar, med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest. Detta sker genom att branschen vidareutvecklar smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris med stöd av Jordbruksverket.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets ansvar inom vildsvinspaketet gäller primärt livsmedelssäkerhet. Livsmedelsverket ska se till att det finns både regelverk och vägledning så att vildsvinskött kan nå konsumenter på ett säkert sätt och att jägare, företag och konsumenter får den kunskap och information som de behöver för att följa reglerna

Det gör Livsmedelsverket genom att:

 • Betala ut ersättning till privatpersoner för analys av trikiner och i vissa områden även cesium-137.
 • Ta fram vägledande information till jägare, företag och kontrollmyndigheter (kommuner och länsstyrelser) om försäljning av frilevande vilt, inklusive vildsvinskött.
 • Genomföra utbildnings- och informationsinsatser för jägare, företag och kontrollmyndigheter som hanterar viltkött. En digital utbildning utifrån de nya föreskrifterna beräknas vara klar under våren 2024.

Beredning av ny föreskrift för försäljning av vildsvinskött pågår

Livsmedelverket redovisade år 2021 ett regeringsuppdrag om förslag om nya regler för att underlätta för jägare att leverera vildsvinskött direkt till slutkonsumenter eller detaljhandel, som till exempel restauranger och livsmedelsbutiker. Beredning av förslaget pågår både på Livsmedelsverket och inom Regeringskansliet.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsernas ansvar i vildsvinspaketet hänger samman med myndigheternas ordinarie uppdrag. Länsstyrelsen hanterar bland annat viltförvaltning och landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen ansvarar även för registrering av livsmedelsproducenter och kontroll av dessa.

För att utveckla vildsvinskedjan från skog till bord arbetar länsstyrelserna inom vildsvinspaketet med att:

 • Skapa ett system för registrering av vildsvinsägare som säljer eller på annat sätt överlåter vildsvinskött direkt till konsumenter. Beräknas klart våren 2024.
 • Verka för att vildsvinsjägare registrerar sig hos länsstyrelsen i det län där hen är folkbokförd. Arbetet påbörjas 2024.

Länsstyrelserna har tidigare inom uppdraget:

 • Kartlagt uppsamlingscentraler som jägare lämnar in vilt på i väntan på transport till slakteri. Genomfördes 2022.
 • Reviderat länsvisa förvaltningsplaner för vildsvin. Genomfördes 2021.

Det är Länsstyrelsen i Kronoberg som samordnar länsstyrelsernas del i vildsvinspaketet.

Kontaktperson på SVA

Erik Ågren

Statsveterinär

Porträtt av Erik Ågren

Foto: Göran Ekeberg/AddLight