Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA bidrar till hållbar djurhållning

I SVA:s regleringsbrev för år 2015 står att myndigheten ska redogöra för hur den bidrar till att ”uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbetet, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart”.

Därtill har SVA i sin instruktion ett uppdrag att bidra till Sveriges politik för global utveckling. Från samhällets sida finns således en uppmaning till SVA att bidra till framtidens livsmedelsförsörjning och utveckling av djurhållningen mot ökad hållbarhet.

Vad gör SVA?

SVA inhämtar, förvaltar, utvecklar och sprider kunskap samt utför och utvecklar diagnostik och laboratorieanalyser. Genom detta arbete bidrar SVA på flera sätt till utvecklingen mot en mer hållbar djurhållning.

1. Friska djur som kan hålla en god produktion under lång tid minskar förluster och behovet av rekryteringsdjur. Färre djur behövs då för att få ett givet utbyte. Sjukdom hos djuren innebär också en sämre djurvälfärd.

 • SVA:s arbete med smittskydd, sjukdomsövervakning och sjukdomsbekämpning inklusive vaccinationer bidrar till att hålla djuren friska.

2. God produktion innebär bästa möjliga utbyte utifrån insatta resurser.
En god produktion omfattar djurets förmåga till reproduktion, tillväxt och produktion av mjölk, ägg m.m., och insatta resurser avser foder, arbete, energi, markanvändning, miljöbelastning m.m. En god produktion kräver god djurhälsa och kunniga och motiverade djurägare.

 • SVA förmedlar kunskap och utför diagnostik som hjälper djurägare att utföra ett gott sjukdomsförebyggande arbete

3. Foder som är säkert och producerat på ett hållbart sätt bidrar till en god djurhälsa.

 • SVA skapar och sprider kunskap genom rådgivning, forskning och laboratorieanalyser som bidrar till en säker produktion av inhemska råvaror som spannmål, grovfoder samt protein- och oljeväxter.

4. Gödsel och animaliskt avfall nyttjas i ett kretslopp av växtnäringsämnen.

 • SVA:s forskning och kunskap om adekvata behandlingsmetoder av gödsel och avfall minskar risken för kretsloppsspridning av smitta och läkemedelsrester, liksom risken för avrinning och smittspridning via vatten.

5. Människors hälsa påverkas inte negativt.

 • SVA:s kunskap om och övervakning av zoonoser och antibiotikaresistens bidrar till att skydda människors hälsa på kort och lång sikt. Denna kompetens bidrar till låg risk för smitta vid kontakt med djur och via svenska livsmedel, vilket bidrar till god folkhälsa och sparar samhällets resurser. Detta möjliggör också ett positivt djurföretagande, upplevelser och kontakter mellan stad och land.

6. Positiv miljöpåverkan stärks och djurhållningens negativa påverkan minskas.

 • SVA:s forskning och kompetens kan användas för att optimera utfodring och betesdrift för såväl djur, miljö och klimat. Djurhållningens positiva påverkan till biologisk mångfald och öppna landskap kan stärkas med hjälp av god parasitkontroll och övervakning av vektorburna sjukdomar, vilket ger produktiva betesdjur som håller sig friska.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls