Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

16 miljoner i forskningsstöd till SVA

2015-11-09

Fem projekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått besked om forskningsstöd från Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling. Totalt delar Formas ut 600 miljoner kronor till 200 projekt. SVA får nu närmare 16 miljoner kronor till forskning om nötkreatur och ehec, slaktkyckling och koccidios, nya varianter av influensavirus, optimerad penicillindosering till gris samt rödsjuka hos värphöns.

Laboratorieveterinär Eva Wattrang, SVA, får sammanlagt under tre år nära tre miljoner kronor för att studera samspelet mellan parasiter av Eimeria-släktet och värdceller hos slaktkycklingar och hur deras immunsystem aktiveras av parasiterna. Vid slaktkycklinguppfödning är infektioner med dessa encelliga parasiter ett mycket stort problem. Resultaten kommer att ge ny och viktig information om hur parasiterna interagerar med hönsens immunsystem och vilken typ av immunsvar som krävs för att ge skydd mot parasiterna. Syftet är att testa nya vacciner med nya hjälpsubstanser, som kan ersätta den förebyggande behandling som görs idag med hjälp av så kallade koccidiostatika, som är en typ av antibiotika.

Biträdande statsveterinär Marie Sjölund, SVA, får sammanlagt två miljoner kronor under en tvåårsperiod för att undersöka om den kliniska effekten av penicillinbehandlingar kan förbättras genom ändrade dos- och doseringsintervall för gris. Behandling med penicillin mot Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)  enligt godkänd dos har visat sig ge dålig klinisk effekt. Bakterien kan orsaka livshotande sjukdom hos grisar. Bakteriers känslighet för antibiotika beror på hur de exponeras för läkemedlet. Projektet syftar till att bevara effekten av smalspektriga antibiotika vilket är gynnsamt ur ett resistensperspektiv. På så vis skulle djurhälsan förbättras och behovet av antibiotikabehandlingar minska. Formasbidraget ges inom området "FoU Framtidens forskningsledare".

Fem svenska myndigheter publicerade nyligen "Infektion med ehec/vtec: Ett nationellt strategidokument". I dokumentet konstaterades att det finns kunskapsluckor kring bland annat smittspridning och övervakning av E. coli-bakterier som kan producera giftet verotoxin (vtec), och därmed orsaka blodiga diarréer hos människa (ehec) som kan leda till mycket allvarlig sjukdom. En tvärvetenskapligt sammansatt forskningsgrupp får nu 3, 6 miljoner kronor under tre år för att utveckla kunskap för att kunna minska antalet allvarliga fall av ehec, som är relaterade till nötkreatur. Från SVA deltar laborator Ann Lindberg och epidemiolog Stefan Widgren. I övrigt ingår forskare och experter från Stockholms universitet, SLU, Folkhälsomyndigheten och Uppsala universitet

I övrigt får postdoc John Pettersson, SVA, drygt 4,3 miljoner kronor under en fyraårsperiod i ett så kallat "mobilitetsstöd till unga forskare". Ämnet för projektet, som till stor del kommer att ske i Australien, är "evolutionär profilering av nya varianter av influensavirus". Till sist får biträdande statsveterinär Helena Eriksson, SVA, tre miljoner kronor för att under tre år studera rödsjuka hos värphöns, med inriktning på epidemiologi, patogenes och immunitet. Bidraget hör till området "FoU Framtidens forskningsledare".

Läs mer hos andra

Formas webbplats

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls