Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rapport om kontrollerna, från jord till bord, 2009

Maten i Sverige är säker. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från sina kontroller av livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (fytosanitära området).

För att skydda människors hälsa och för att värna konsumenternas intressen krävs en bra kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurskydd, djurens hälsa, samt växtskydd. Det är grunden för den fleråriga kontrollplan som alla EU-länder ska ha. En rapport om resultatet ska lämnas till EU varje år. Denna rapport är den tredje i sitt slag och gäller kontrollen som utfördes 2009. 

Kontroller i hela livsmedelskedjan

Rapporten visar att det finns kontroller som täcker hela kedjan – odling, uppfödning, råvaror, processer och produkter. Bedömningen är att livsmedlen är säkra och likaså djurfodret, samt att läget på djurhälso-, djurskydds- och växtskyddsområdet är gott. 

Rapporten visar bland annat att
• livsmedelskontrollen utvecklas positivt, men att det fortfarande saknas resurser
• avvikelser på genomförda säkerhetsanalyser av foder är ovanliga
• djurhälsosituationen i landet är god och att kontrollen fortsätter att utvecklas
• ett omfattande arbete gjorts för att få djurskyddskontrollen på plats efter flytt av kontrollen från kommunerna till länsstyrelserna
• kontrollen inom växtskyddsområdet har fortsatt att utvecklas och bedöms vara tillfredställande. 

Rapporten viktig när Sverige kontrolleras av EU

Hur kontrollen sköts inom varje medlemsland kontrolleras i sin tur av EU-kommissionen. Det är FVO, Food and Veterinary Office, som sköter denna kontroll. Under 2010 gör FVO en mycket omfattande granskning (General Audit) av Sveriges kontroll från jord till bord. FVO använder den fleråriga nationella kontrollplanen och rapporten som grund i detta arbete. Resultatet från FVO:s granskning kommer att publiceras i rapporter och länk till dessa rapporter kommer att finnas på Livsmedelsverkets webbplats.

Gemensam rapport

Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting representerar organisationer som ansvarar för olika delar av kontrollen i livsmedelskedjan och har gemensamt gjort rapporten. Tullverket och Generalläkaren har bidragit med information om sina verksamheter. Livsmedelsverket har samordnat arbetet.

Ytterligare upplysningar:
Livsmedelsverket; kontroll av livsmedel; Ann-Christine Salomonsson, 018-17 56 10

Jordbruksverket; kontroll av foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd, Malin Engdahl,

036-15 52 27

Statens veterinärmedicinska anstalt; frågor om foder och djurhälsa, Olov Andersson,

018-67 42 11

Sveriges Kommuner och Landsting; frågor om kontroll av livsmedel som kommunerna utför,

Nils Alesund, 08-452 75 98

Länsstyrelserna; frågor om kontroll av livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd på regional nivå.

Kommunerna; frågor om livsmedelskontrollen i kommunen. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls