Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella och skottskador ovanliga fynd på utter

2015-08-11

Uttern är ett fridlyst djur och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) undersöker regelbundet alla döda utterkroppar som hittas och skickas in. I en aktuell sammanställning visar det sig att salmonellabakterier förekommer ytterst sällan hos utter och inte verkar utgöra något hot mot arten. Skottskador hos utter har också noterats i några fall.

Utter simmar i vatten.

Utter (Lutra lutra). Foto: Karin Bernodt

Under perioden 2007 – 2014 undersöktes 126 uttrar som inkommit till SVA. Det är ett led i en nationell screening av salmonella bland vilda djur som dött och skickats in till viltsektionen på SVA. Dessa undersökningar ingår i det nationella övervakningsprogrammet för vilda djur i Sverige. Eftersom det finns risk för spridning av vissa smittämnen mellan vilda djur och tamdjur är övervakningen av smittor hos vilt viktig.

Endast tre uttrar bar på salmonella

Av 126 undersökta uttrar bar endast tre på salmonellabakterier. Dessa tre fall diagnostiserades alla under 2014, men kom från tre olika områden i två olika län. Två av uttrarna bar på Salmonella enterica men inte av samma subtyp som har hittats på får i Sverige. Den tredje uttern bar på subtypen Salmonella Typhimurium, som vanligen hittas på småfåglar och smågnagare. Ingen av dessa tre uttrar hade dock visat tecken på att ha varit sjuka av salmonellabakterierna. Dödsorsaken var trafikolyckor, vilket tillsammans med drunkning i fiskeredskap är de absolut vanligaste dödsorsakerna hos uttrar.

I en annan studie av 120 döda uttrar, som undersöktes 2012-2014, röntgades kropparna. Tre av dessa uttrar, 2,5 procent av de undersökta fallen, visade sig ha äldre skottskador med inläkta hagel i kroppen. Ingen av dem hade dock dött av denna orsak utan två var trafikdödade, och en hade drunknat i ett fiskenät.

Utterjakt är olaglig i Sverige, sedan den fredades 1968.

Simmande utter svår skilja från mink

– Det finns en möjlighet att jägare kan ha förväxlat utter med mink, som är tillåten att jaga. Simmande i vatten kan de vara svåra att skilja åt, men det är ju krav på att säkerställa vilken djurart man tänker avlossa ett skott mot. Utöver våra fynd finns det naturligtvis också ett mörkertal, att det förekommer skjutna och skadeskjutna uttrar som inte kommer in till vårt övervakningsprogram, säger Erik Ågren, bitr. statsveterinär och ansvarig för viltsektionen vid SVA.

En liknande röntgenundersökning av 144 uttrar i Danmark visade på 6,9 procent uttrar som skadeskjutits. Studierna redovisades vid en konferens för den internationella naturvårdsorganisationen IUCN:s utterspecialister, som hölls i Stockholm tidigare i sommar.

Röntgenbild av utter

Röntgenbild av framkroppen av en utter. De tydliga vita punkterna är hagel som läkt in i kroppen.  Foto: Erik Ågren/SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls