Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA deltar i forskning om dricksvatten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ger Livsmedelsverket 31 miljoner kronor för att i samarbete med bland andra Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Chalmers tekniska högskola driva forskningsprojekt om säker dricksvattenförsörjning.

Projektet pågår 2013 till 2015 och ska dels kartlägga förekomst av sjukdomsalstrande mikroorganismer i ytvattentäkter och dels utveckla metoder för att upptäcka föroreningskällor runt vattentäkter. Dessutom ska det undersökas hur olika händelser i dricksvattenförsörjningen påverkar folkhälsan.

Att dricksvattenburna utbrott kan bli väldigt kännbara för samhället blev tydligt under 2010/2011 då parasiten Cryptosporidium gjorde 27 000 människor sjuka i Östersund. Den samhällsekonomiska kostnaden för utbrottet har beräknats till 220 miljoner kronor.

Livsmedelsverkets satsningar för att bygga upp kunskap och förmåga på dricksvattenområdet har ökat de senaste åren.

Förberedande studie

För att kunna prioritera vilka nya insatser som behövs, för att säkra Sveriges dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat, gjordes 2012 en omfattande studie av kunskapsläge, förmåga och behov hos aktörerna på området.  Undersökningen inriktades på mikrobiologiska dricksvattenrisker och gjordes även den i nära samarbete med flera centrala myndigheter samt dricksvattenproducenter, kommuner, universitet och branschorganisationen Svenskt Vatten.

Under kartläggningen framkom bland annat att 90 procent av Sveriges största vattenverk överväger att göra investeringar för att säkra dricksvattenkvaliteten inom en snar framtid och kostnaderna för dessa uppskattas till minst 500 miljoner kronor.

Välkommet på SVA

Kaisa Sörén, epidemiolog på SVA som suttit med i referensgruppen till förstudien, välkomnar projektet:

─ Resultaten kommer att vara värdefulla även för vår verksamhet på SVA. Ökad kännedom om smittämnen i råvatten är inte enbart viktig för dricksvattenproduktionen, utan även värdefull för att bättre kunna förebygga spridning av smitta via vatten till lantbrukets djur.

─ Det är också viktigt med bättre metoder för att avgöra ursprunget till smittämnena för att kunna förstå betydelsen av olika smittkällor, till exempel avlopp från städer och olika utsläpp från lantbruk.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls