Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vad kostar sjuka lantbruksdjur i reda pengar?

2012-09-20

Lantbrukets Djur i Sverige mår överlag bra. Men sjuka djur orsakar inte bara lidande. De kostar också pengar. Vad kostar det att bekämpa smittsamma sjukdomar? Kan pengarna för behandling och bekämpning istället satsas på förebyggande åtgärder? – SVA har vetenskapligt och objektivt värderat vad sjukdomar och djurskydd hos lantbrukets djur kan kosta, säger Per Wallgren, statsveterinär och professor i grishälsa vid SVA.

Grisar och nötkreatur i Sverige har generellt en god hälsa och är fria från många sjukdomar som finns i andra länder. De kan dock drabbas av inhemska sjukdomar som orsakar såväl djurlidande som avsevärda ekonomiska förluster.
– Om motsvarande ekonomiska medel istället på ett framgångsrikt sätt hade investerats i sjukdomsförebyggande åtgärder skulle djurskyddet ha förbättrats utan egentlig kostnad, säger Per Wallgren.

Medarbetare vid SVA har med objektiva och vetenskapliga metoder försökt värdera vad viktiga sjukdomar som är viktiga i Sverige kostar. I rapporten Hur mycket kostar sjukdomar för lantbrukets djur? En faktagenomgång av kostnader och förluster som uppstår i samband med sjukdomsutbrott hos gris och nötkreatur” (pdf) summeras kort för varje sjukdom vilka effekter av sjuklighet har. Man beräknar också kostnader med utgångspunkt från vetenskapliga publikationer. Därefter har olika scenarier presenterats som visar hur allvarliga de ekonomiska konsekvenserna kan bli i en besättning kopplat till hur stor djurbesättningen är. Salmonellainfektion har en särställning eftersom bekämpningen regleras i zoonoslagstiftningen, Salmonellabekämpningen leder till stora kostnader både i den enskilda besättningen och på det nationella planet. Därför redovisas det i ett eget avsnitt,. 

Rapporten visar vilka faktiska kostnader sjukdomar orsakar. Den kan även användas för att ekonomiskt motivera införandet av smittskydds- och hygienregler.

SVA fortsätter under året med nästa fas i arbetet, som finansieras med medel från Jordbruksverket. Kostnaderna för riktade smittskyddsåtgärder ska värderas  med företagsekonomiska principer. Ett sådant faktaunderlag kan visa att det ger ekonomiska fördelar att förebygga sjukdom hos lantbrukets djur, och inte bara etiska vinster.
– En producent som ser att en åtgärd ger ekonomiska fördelar, blir ofta mer motiverad att genomföra åtgärden, avslutar Per Wallgren.

Mer information

Per Wallgren, statsveterinär och professor i grishälsa, SVA, tel 018-67 40 00 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls