Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Viktigt åtgärda salmonellaproblematiken hos svin

2010-05-10

En riskvärdering som EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa) nyligen presenterade pekar på vikten att kontrollera salmonellasmitta hos svin, genom hela produktionskedjan, från foder fram till slakt.
– Det här stämmer väl överens med den strategi vi har för att kontrollera salmonella hos livsmedelsproducerande djur i Sverige, säger Elina Lahti, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Enligt en försiktig uppskattning är upp till tjugo procent av alla salmonellafall hos människor i EU orsakade av svin. Sverige är ett av få länder som har ett kontrollprogram för salmonella hos svin. I länder med låg förekomst av salmonella hos svin, som till exempel i Sverige, är foder den största smittkällan för slaktsvin. I länder med hög förekomst smittas slaktsvinbesättningarna dessutom kontinuerligt med inköpta grisar från avelsbesättningar.

Enligt riskvärderingen skulle salmonellafritt foder minska fallen hos människa med 60-70 procent i Sverige och i övriga länder med låg salmonellaförekomst. 

I länder med hög förekomst, skulle salmonellafria avelssvin minska antalet fall hos människa med 70-80 procent. Om även fodret till slaktsvinen var salmonellafritt skulle ytterligare en minskning ses. Andra exempel på åtgärder som Efsa föreslår är bättre slakterirutiner, slakthygien samt att avlägsna smitta från slaktkropparna.
– SVA anser att det är viktigare att satsa på en effektiv foderkontroll och smittbegränsande åtgärder i besättningarna än att åtgärder sätts in vid slakt. Ju tidigare smittan begränsas i produktionen, desto bättre, säger Elina Lahti.

Rapporten föreslår att länderna lägger fokus på kontrollen av salmonella i avelsbesättningar, i foderkontroll och i kontroll av smitta via miljön, till exempel från gnagare och fåglar samt till att minska kontaminationen på slakterier. Den efterlyser också studier av saneringar i stora svinbesättningar.
– Vi har en lång erfarenhet av salmonellakontroll i Sverige. Förhoppningsvis leder rapporten till en ökad satsning i andra EU-länder. Då skulle smittrycket minska för flera smittämnen, vilket skulle gynna Sverige, säger Elina Lahti.

Kontaktperson:
Elina Lahti, epidemiolog, Statens veterinärmedicinska anstalt. telefon: 018-67 41 49

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls