Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vinnova stödjer tre nya forskningsprojekt vid SVA

2015-12-08

SVA har fått forskningsmedel till tre olika innovationsprojekt från Vinnova. Inom ett ska nya analysmetoder utvecklas för att hitta hälsofarliga mikroorganismer i livsmedel. Ett annat projekt ska undersöka möjligheten att ta fram ett nationellt system för insamling och återkoppling av data om sjukdomar på sällskapsdjur och hästar. SVA får även pengar till fortsättning av ett projekt för att klassificera olika sjukdomsdata till syndrom för att bättre kunna övervaka läget för olika sjukdomar.

Mikroorganismer i livsmedel utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa. Sjukdomsframkallande virus och bakterier leder till ökat matsvinn och innebär stora kostnader för samhället. För att garantera att livsmedel är säkra och lämpliga att förtäras, krävs snabba och tillförlitliga metoder för att hitta och mäta mängden mikroorganismer. Flera av de metoder som finns i dag uppfyller inte de kraven.

SVA tillsammans med SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut AB), Göteborgs och Lunds universitet, samt Livsmedelsverket och TATAA Biocenter AB, har ur Vinnovas forskningsprogram "Utmaningsdriven innovation, steg 2", fått 10 miljoner kronor. Med medfinansiering innebär det totalt 22 miljoner kronor. Pengarna ska gå till projektet "Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan". För SVA:s del på ca en miljon kronor, totalt 2, 2 miljoner med medfinansiering, handlar det om att ny- och vidareutveckla metoder för extraktion av nukleinsyra, och att med hjälp av dna-analyser detektera sjukdomsframkallande virus och bakterier som exempelvis norovirus och listeria.

– Under de senaste åren har tekniker för att analysera genetiskt material utvecklats. Det möjliggör att vi nu kan analysera enstaka molekyler med hög precision och noggrannhet i olika typer av komplexa prover som från livsmedel, till exempel kött, grönsaker, bär, vatten med mera. Detta tekniksprång öppnar helt nya möjligheter, säger forskningsingenjör Mats Isaksson som är ansvarig för SVA:s del av projektet där också forskare Harri Ahola ingår.

– Målet är en effektivare livsmedelskontroll, stora kostnadsbesparingar, samt ökade möjligheter till att utreda och förhindra matförgiftningsutbrott. Nya metoder kan komma att säljas som kit-lösningar, och ingå i analyslaboratoriers tjänsteutbud på en nationell och internationell marknad.

Upptäcka förändrat sjukdomsläge

En av de största riskerna för introduktion av nya sjukdomar utgörs av djur som reser mellan länder, vilket är vanligt för sällskapsdjur och hästar. Illegalt införda djur utgör ett stort problem, då dessa djur ofta härstammar från länder med en betydligt sämre sjukdomssituation.

– En systematisk och fortlöpande insamling av hälsodata är nödvändig för att snabbt upptäcka och kunna agera på en förändring i sjukdomsläget, säger epidemiolog Mia Holmberg som står för SVA:s ansökan till Vinnovas program FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att utveckla och införa ett nationellt tillgängligt system för insamling och återkoppling av data om sjukdomar på sällskapsdjur och hästar. Genom att tillgodose klinikernas behov av benchmarking och lärande kan hälsodata samlas in, till nytta för djurägare, djursjukvård, folkhälsa och nationell sjukdomsövervakning.

– Idén bygger på att djurkliniker frivilligt delar med sig av anonyma data, efter djurägarens samtycke, och i gengäld får tillbaka värdefull återkoppling.
Planeringsprojektet får 498 000 kronor under ett års tid. Tanken är att en tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning ska kunna utvecklas vidare.

Förstoringsglas med bakterier. Montage.

SVA har under de senaste åren, som ett av de första veterinära instituten i Europa, utvecklat ett system för syndromövervakning. Montage: Helena Ohlsson/SVA

Automatisera klassificering av djurhälsodata

SVA får till ett tredje projekt, också inom FRÖN, 791 000 kronor för att fortsätta utveckla ett system för automatiserad klassificering av olika typer av djurhälsodata till mer enhetliga sjukdomssyndrom.

– Med hjälp av ett sådant system skulle det gå fortare och enklare att ta hand om nya data så att vi kan övervaka sjukdomsläge och risker bland både tama och vilda djur på ett bättre sätt, säger veterinär Ann Lindberg som vid SVA leder styrgruppen för projektet.

SVA har under de senaste åren, som ett av de första veterinära instituten i Europa, utvecklat ett system för syndromövervakning. Stödet går nu till att utveckla projektet, som tidigare fått pengar från Vinnova, för att ta fram en så kallad ontologi – ett verktyg för att förenkla klassificeringen av olika typer av data till syndrom.

– En ontologi kan ses som kunskap i strukturerad form som möjliggör för en dator att dra slutsatser om hur data ska klassificeras, baserat på olika kombinationer av data och relationer mellan dessa.

Båda FRÖN-projekten kräver medfinansiering av SVA.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls