Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

EU:s zoonosrapport 2017

Varje år sammanställer EU resultat från övervakningen av zoonoser i de 28 medlemsländerna samt i Norge och Schweiz. I december 2018 presenterades data för 2017. Sammanställningen för 2017 visar endast mindre förändringar jämfört med 2016. Campylobacterios och salmonellos är som tidigare år de vanligast förekommande.

I Sverige, liksom i några andra EU- länder, har antalet rapporterade fall av campylobacter ökat sedan 2008 även om en ökning inte sågs i alla länder under de senaste fem åren. Det stora campylobacterutbrottet som pågick under 2016-2017 och som orsakades av svenskproducerad kyckling avklingade under 2017. Utbrottet var det största rapporterade utbrottet i Europa under 2016 och 2017.

Vikande trend har planat ut

Under flera års tid minskade antalet personer som blivit sjuka av salmonella inom EU, men minskningen har planat ut. I Sverige har antalet rapporterade fall av salmonella minskat sedan 2008. Fortfarande blir i genomsnitt ett hundratal personer i veckan sjuka av dessa smittämnen inom EU. Förnyade insatser krävs för att fortsätta minska antalet insjuknade.

Listerios kan hos personer med försvagat immunförsvar leda till en allvarlig och ibland även dödlig infektion. Antalet listeriafall ökade något medan antalet rapporterade fall av vtec var stabilt.

Övrigt

Den vektorburna virussjukdomen West Nile fever, som sprids med myggor, sprids allt längre norrut i Europa. Sjukdomen har ännu inte påträffats i Sverige.

Nötkreaturstuberkulos är fortfarande ett problem hos nötkreatur och vilda djur i en del EU-länder.

Rapporten innehåller även information om bland annat brucellos, trikinellos, eckinokockos, rabies och harpest.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls