Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Peste des petits ruminants (PPR) i Bulgarien

2018-07-09 av:
Statsepizootologen

Nyligen rapporterades ett bekräftat utbrott av peste des petits ruminants (PPR) i tre får- och getbesättningar som betat i nära kontakt med varandra i sydöstra delen av Bulgarien vid gränsen till Turkiet, där sjukdomen förekommer sedan flera år. Detta är det första utbrottet av sjukdomen inom EU.

Bekämpningsåtgärder har vidtagits och man intensifierar också övervakningen längs gränsen. Det finns i dagsläget ingen säker information om ursprunget till introduktionen in i EU.

Introduktionen av PPR är en utmaning för EU och följer på de introduktioner av flera exotiska sjukdomar till EU som skett under senare år, t ex afrikansk svinpest, lumpy skin disease, får- och getkoppor och bluetongue. Händelsen är dock inte helt oväntad med tanke på sjukdomssituationen i Turkiet. Det drabbade området är gränsnära och har en tät och stor get- och fårpopulation, sannolikt småskalig.

Förutom i Turkiet förekommer PPR i Mellanöstern, på den afrikanska kontinenten och i Indien.

PPR-virus sprids huvudsakligen genom direktkontakt mellan djur och sprids till nya områden genom förflyttning av infekterade djur.

Get mer PPR
På bilden syns en get med PPR från
Sierra Leone. Första gången viruset
bekräftades i Sierra Leone var 2009.
Foto: Karl Ståhl/SVA.

Infekterade djur får feber, nos- och ögonflöde samt efter några dagar sår i mun, näshåla och ibland i ögonen. Hosta och andningssvårigheter till följd av lunginflammation är vanligt. De flesta djuren drabbas också av en våldsam diarré som leder till att djuret kollapsar och dör till följd av uttorkning. Getter får allvarligare symtom än får.

För Sveriges del bedöms risken för att sjukdomen ska introduceras som försumbar i dagsläget. Sverige har ingen handel med djur från det aktuella området. PPR regleras i Sverige av epizootilagen och djurägare som misstänker sjukdomen ska omgående anmäla detta till en veterinär. Veterinärer, i sin tur, anmäler misstanken skyndsamt till Jordbruksverket och länsstyrelsen. SVA:s epizootijour kan alltid kontaktas för att diskutera eventuella misstankar och få råd avseende vidare handläggning.

Läs mer om PPR

Riskvärdering. Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska får- och getpopulationen utsätts för smitta med peste des petits ruminants (PPR) till följd av utbrott i Bulgarien.

Symtom, smittvägar och diagnos vid peste des petits ruminants (PPR).

Taggar: