Gå direkt till innehåll

Foderhygien för hästar

Hygienråd gällande utfodring av hästar

  • Ge alltid hästar foder och vatten av god hygienisk och näringsmässig kvalitet. 
  • Mikrobiologisk och näringsmässig analys av grovfoder och kraftfoder bör vara utförd innan fodret används. För att undvika tvister om vilka resultat som fanns från början och vad som kan ha orsakats av lagring och transport rekommenderas att analyser görs före inköp/försäljning. Inte ens experter kan bedöma dessa saker med blotta ögat.
  • För mikrobiologisk bedömning av fodrets hygieniska kvalitet bör följande analyseras: bakterier, jäst- och mögelsvampar, vattenaktivitet och pH-värde. Vid behov kan man göra fler undersökningar. 
  • Lagra fodret på en jämn, dränerad yta och skydda det mot gnagare och fåglar. Rundbalar ska lagras stående på sin gavel. Hö måste lagras torrt och skyddas mot omgivande fuktig luft eller fuktiga golv. Öppnade balar bör skyddas mot nederbörd.
  • Om plasten på en ensilagebal skadas ska den lagas omedelbart. Balen ska användas snarast, om innehållet ser oskadat ut. 
  • Utfodra aldrig med foder som ser dåligt ut, med exempelvis mögel, slem, missfärgning, förändrad struktur eller avvikande lukt. Inplastat vallfoder som har sparsam, ytlig växt av jästsvamp (ofta vit, luktar jäst) kan användas om denna del av fodret kasseras och resten av balen ser fin ut. Jästen tyder dock på att balen inte har varit riktigt tät och fodret kan ha försämrad hållbarhet. 
  • Utfodra helst inte på marken, utan använd foderhäckar. Nedtrampat spill blir snabbt en härd av mikroorganismer.

Frågor och svar om hästfoderhygien

Varför är foderhygienen så viktig?

Hästens hälsa kan påverkas av dålig foderhygien. Förebygg problem genom att vara noga med fodrets hygieniska kvalitet.

Vita prickar i balen, är det farligt?

Det beror på vad prickarna består av. Det kan vara jästsvamp, mögelsvamp eller något annat. Mögelsvamp är farligt, jästsvamp kan vara ofarligt. En och samma svampart kan ha olika färg och utseende beroende på vilket substrat den växer på. För att avgöra vilken typ av svamp du ser krävs en mikrobiologisk undersökning.

Vad ska jag göra om det är mögel i hösilaget?

Kasta bort det. Synligt mögligt foder ska aldrig utfodras.

Vilka skador kan mögligt foder orsaka hästarna?

Tänk på att även de människor som hanterar det skämda fodret utsätts för riskerna. Mögelsvampar kan vara skadliga på flera sätt. Arten är avgörande. Mögelsporer irriterar luftvägarna och kan vara allergiframkallande. Mögelsvampar kan infektera och orsaka sjukdom i luftvägar, mag-tarmkanal och andra organ. Nedsatta individer är särskilt känsliga. Mögelgifter orsakar bland annat nedsatt immunförsvar. Vid högre halter ses till exempel nedsatt tillväxt. Akut förgiftning med organskador och dödsfall är mycket ovanligt men kan förekomma.

Kan jag ge det dåliga fodret till vissa hästar som kanske inte har så stora krav på sig, eller till andra djurslag än häst?

Nej. Av djurskyddslagen framgår att foder ska vara av god hygienisk kvalitet till alla djur, samt anpassat efter det djurslag som utfodras. När ett foder har synliga förändringar eller dålig lukt kan du lätt konstatera att det inte är av god kvalitet. Då ska det kasseras, inte användas till djur.

Har ett foder som ser bra ut och luktar gott alltid bra kvalitet?

Inte säkert. Ett foder som både ser bra ut och luktar gott har oftast en god hygienisk kvalitet, men det kan vara svårt att känna igen foderhygieniska avvikelser med bara näsa och ögon. Med hjälp av en mikrobiologisk analys kan olika mikrober mätas.

Det är foderproducenten som har ansvaret för att fodret håller en god hygienisk kvalitet vid försäljningen. Vid utfodring är det du som hästägare som ansvarar för att fodret håller en god hygienisk kvalitet.

Genom rätt hantering kan fodret hålla sin goda hygieniska kvalitet. Lagra fodret på en jämn, dränerad yta och skydda det mot gnagare och fåglar. Rundbalar ska lagras stående på sin gavel. Eventuella hål i plasten till balar ska lagas så fort som möjligt. Hö måste lagras torrt och skyddas mot omgivande fuktig luft eller fuktiga golv.

Hur länge håller en öppnad ensilagebal eller hösilagebal?

Oftast i fem till sex dagar. Temperaturen i omgivningen och fodrets kvalitet när man öppnade balen kan påverka denna tid. Om fodret i en öppnad bal börjar få en annorlunda struktur, känns varmt eller börjar lukta avvikande har förskämningsprocessen gått så långt att fodret inte längre är tjänligt som foder, utan skall kasseras.

Hur ska jag förvara en öppnad bal?

Man bör ta av plasten från en öppnad bal, men skydda fodret i öppnade balar mot nederbörd genom att förvara fodret under tak, eller genom att använda ensilageplasten som ett regnskydd bara ovanpå balen. Det viktiga är att det inte får bildas kondens under plasten, eller regna eller snöa på fodret så att det blir uppblött. Om fodret blir uppblött försämras den hygieniska kvaliteten och det påskyndar förskämningsprocessen.

Kan man ”torka” eller ”lufta” en öppnad inplastad bal?

Luftning av hösilage kan göras om det är bra torkväder, det vill säga låg luftfuktighet. Man måste vara noga med att allt foder verkligen torkas. Det som händer då är egentligen att man ”gör hö” av fodret. Balar som öppnas skall kläs av helt, annars är det stor risk att det blir kondensbildning innanför plasten.

Vad innebär det att det växer jästsvamp i fodret?

Mycket jäst förkortar definitivt fodrets hållbarhet. Om det är mycket jäst i en bal är det oftast ett tecken på att det varit någon otäthet i plasten. Jäst kan växa både med och utan tillgång till syre, för den finns i både aerob och anaerob form.

Om det uppstår mycket synlig jäst något dygn efter öppnandet av balen tyder det särskilt på otäthet i plasten. Det visar att den aeroba jästpopulationen antagligen har underhållits med låga syrehalter under lagringen. När balen sedan öppnades blev det ju fri tillgång på syre, vilket fick den halvsovande jästpopulationen att snabbt vakna till liv och föröka sig mycket fort. Mikrobiell tillväxt är exponentiell, vilket betyder att den är ganska långsam i början, men sedan ökar explosionsartat. Om jästtillväxten sker snabbt efter öppning hade den snabba fasen i förökningen alltså redan passerats vid öppningen.

Om det istället tar lång tid innan jäst blir noterbart i en öppen bal var det sannolikt en mycket låg jästförekomst i balen vid öppnandet.

Vad är det för skillnad på inplastat vallfoder och hö?

Det är viktigt att skilja på inplastat vallfoder och hö eftersom de olika sätten att konservera foder bygger på olika principer. Inplastat vallfoder konserveras genom en kombination av torkning och lufttät lagring (hösilage) eller genom en kombination av lufttät lagring och ensilering (ensilage) medan hö konserveras genom torkning.

Torrsubstanshalten (ts) bör vara högst cirka 65 procent för att konservering av hösilage och ensilage i inplastade balar skall lyckas. Vid högre ts är det svårt att få balen tillräckligt kompakt och tät och det gör att fodret lätt blir mögligt.

Torrsubstanshalten bör vara lägst 45 procent för att minska risken för feljäsningar och för att slippa hantera ett tungt och blött foder med stora mängder vatten.

Hö skall torkas till minst 84 procent torrsubstanshalt (ts) för att vara lagringsdugligt. Det förekommer ibland att stora höbalar plastas in för att höet inte skall ta upp fukt under lagringen eller för att kunna lagras utomhus, men om detta skall lyckas måste man vara absolut säker på att höet är ordentligt torrt innan inplastningen, annars kommer det att resultera i mögeltillväxt i fodret.

Vi har hittat en död djurkropp i hösilagebalen. Vad ska vi göra?

Det förekommer att man hittar hela eller delar av döda djur i inplastat vallfoder. Det kan vara till exempel sork, hare, kanin och andra gnagare, eller orm. Även större djur förekommer, som rådjurskid, räv och katt.

Rekommendationen är att man kasserar sådana balar, eftersom det är svårt att veta om det finns fler delar av djuret eller fler djur på andra ställen i balen. Många är oroliga när hästarna redan har hunnit äta av fodret som det döda djuret låg i. Det kan vara skönt att känna till att det i de allra flesta fall ändå går bra med hästarna.

Risken med kadaver i fodret är att det kan bli bakterietillväxt. Allra farligast är bakterien Clostridium botulinum, eftersom den kan producera det dödliga giftet botulin som orsakar botulism. Dessa bakterier finns även som sporer i jord. För att sporformen ska övergå till bakterier som kan bilda botulin krävs en miljö som är varm, blöt, har god tillgång på vatten, är syrefri och har högt pH.

Det är svårt att helt förhindra att små djur kan komma med i gräset vid skörden. Det kan vara klokt att till exempel gå med en hund över vallen strax före slåttern för att skrämma bort vilda djur som harar och rådjur. Håll efter och röj intilliggande dikes- och åkerkanter under växtsäsongen så att de inte drar till sig gnagare. Vallar med dålig dränering är också mer lockande för sork. Minska sorkens övervintringsmöjligheter och risken att blanda in gammal förna i fodret genom att hålla vallen kortväxt under vintern. Det görs genom en sista skörd i september-oktober (beroende på väderlek), eller betesputsning för att ta bort rator om vallen har efterbetats i slutet av säsongen.

För att undvika att få med jord i fodret bör stubbhöjden inte understiga cirka 8 cm vid slåtter. Man bör alltid överväga om man vill hålla sina hästar vaccinerade mot botulism.

Ordförklaring

pH-värde: ett mått på surhetsgraden. pH-värdet är ett logaritmiskt mått som motsvarar aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning. pH 7 är neutralt, lägre värden är sura och högre värden är basiska. pH < 4,2 förhindrar tillväxt av bakterier. Jäst och mögelsvampar är inte särskilt pH-känsliga.
Torrsubstanshalt (ts): alla beståndsdelar i fodret utom vatten
Vattenaktivitet (aw): den del av det totala vatteninnehållet som är tillgängligt för mikrobiell tillväxt. Vattenaktiviteten kan ha ett värde mellan 0-1 där 1 är lika med rent vatten. Om aw < 0,7 kan i princip inga mikroorganismer tillväxa och materialet är lagringsstabilt. Mögelsvampar är mindre känsliga än bakterier för låg aw.

Senast uppdaterad : 2021-02-03