Gå direkt till innehåll

Övervakning och forskning om älgsjukdomar

SVA övervakar sjukdomar hos vilda djur. Vi vill gärna dokumentera alla sjukliga förändringar som upptäcks på älgar. Vi tar emot rapporter via rapporteravilt.sva.se (gärna med digitala foton) och lämpliga prover för undersökning. Viltsektionen på SVA meddelar vad som kan skickas in, och hur.

Hudsår hos älg 2015-2017

Under 2014 fick SVA in ett flertal rapporter om kraftiga hudsår på ryggen hos älgar i södra Sverige. SVA samlade under 2015 in mer information om, samt prover från älgar med hudsår. En enkätundersökning skickades även ut till jägare. Den insamlade informationen håller på att sammanställas. SVA vill även under 2017 ha information om älgar med hudsår och en enkät har skickats ut inför älgjakten. Alla jägare som observerat älgar med onormal päls eller hudsår ombeds kontakta SVA. Utöver detta är SVA intresserade av att få in information om tidig hornfällning hos älgtjur och ingår också i enkätundersökningen.

Kontaktpersoner vid SVA för älgar med hudsår:

Caroline Bröjer (caroline.brojer@sva.se, 018-67 40 47)

Chronic Wasting Disease (CWD) hos älg

Chronic Wasting Disease (CWD) är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sen 1960-talet. Symtomen är framförallt avmagring samtidigt med beteendeförändringar, som blir alltmer uttalade över tid. Sjukdomen har sedan 2016 påvisats hos vildren och älgar i Norge, vilket är de första påvisade fallen av CWD i Europa. Vi är därför intresserade av att få in rapporter om älgar med avmagring och avvikande beteende såsom salivering/dreglar, ökad törst och urinering, vinglighet, oskygghet och liknande. 

Sjuka eller döda älgar

Generella viltsjukdomsövervakningen på SVA är förstås intresserad av rapportering av sjuka eller hittade döda älgar, särskilt när det är flera älgar som drabbas inom mer begränsade områden eller inom en kortare tidsperiod. Kontakta SVA via formuläret rapporteravilt.sva.se

När du fått besked om att SVA kan ta emot prover från älg, så finns delning och packning av olika delar av älgar, att skicka in prover från döda vuxna älgar, eller kalvar

Sjukdomsövervakning av älg

SVA är särskilt intresserade av:

  • Älgar med utbredda hudsår på ryggen, oftast ländryggen på främst älgtjurar.
  • Älgar med rörelseströningar och svårigheter röra sig - (hjärnhinnemask, silbenstumör, CWD-misstanke)
  • Älgar med ”elefantiasis” – förtjockade, uppsvällda ben (ofta bakbenen, ibland alla ben: lymfangit).
  • Älgar som saknar delar eller hela ytteröron, eller avsaknad av klövar (misstänkt mjöldrygeförgiftning).
  • Älgar med ryggmissbildningar – skolios. Ses oftast som S-formad bröstryggrad.
  • Hårlösa älgar.
  • Älgar med ansvällningar eller knölar på nosryggen, mellan ögonen (möjliga silbenstumörer från övre delen av näshålan), ofta oskygga eller har beteendestörningar.
  • Fibromälgar (fibropapillom – fibrom och övriga knölar/tumörer i huden som orsakas av vårtvirus)

Näringsekologi och hälsa, SLU och SVA

I projektet Kan näringsekologi påvisa samband mellan älgens hälsa och landskapets foder? har SLU i Alnarp (Docent Annika Felton) och SVA samlat in prover från älgar i olika delar av södra Sverige. Ett stort antal (cirka 600) älgar har provtagits. 

Filmer: Provtagning av älg

Två filmer har tagits fram inför insamlingar av prover hos älg, där jägare kan lära sig hitta och provta mjälte, livmoder, njure samt utföra en enkel hullbedömning hos hjortvilt. Filmen  ”Foder och Hälsa” är en längre film som innefattar provtagning av fler organ, medan filmen ”Sydälg” är kortare.

Riktad sjukdomsövervakning vilda djur

SVA bedriver flera riktade sjukdomsundersökningar på vilda djur. Övervakningen är inriktad på ett eller flera i förväg specificerade smittämnen hos vissa djurslag, till skillnad från den fallviltundersökning som bedrivs vid SVA, som syftar till att ge en överblick över sjukdomsläget bland våra vilda djur.  

Dessa riktade undersökningar bedrivs med stöd från Jordbruksverket, Naturvårdsverket eller andra finansiärer och de syftar framför allt till att dokumentera smittskyddsläget i Sverige avseende de specifika sjukdomarna.

Flera infektionssjukdomar kan drabba både vilda djur och tama djur och ibland även människan (zoonoser), därför är dessa undersökningar i vår vilda fauna av stort intresse. 

Undersökningarna bygger på att allmänheten skickar in material (exempelvis blodprov/döda djur) för undersökning, eller riktade insamlingar i projektform. Läs mer under Pågående projekt om du kan lämna ett bidrag.

Sidan granskades senast : 2019-12-14