Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smittskydd - nötkreatur

Smittspridning sker oftast genom direktkontakt mellan djur. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Nötkreatur kan drabbas av smittsamma infektiösa sjukdomar orsakade av endemiska och epizootiska infektionsagens. Smittsamma sjukdomar som vanligen drabbar dessa djur orsakas oftast av virus eller bakterier, men även parasiter kan leda till allvarliga sjukdomar och produktionsförluster.

Smittspridning sker främst på tre olika sätt:

  1. direkt genom kontakt mellan djur
  2. indirekt via överföring av smittämnen, till exempel via människor, redskap eller fordon
  3. indirekt som luftburen smitta

Överlevnaden av smittämnen utanför djuret varierar men gynnas i många fall av fukt och mörker. Vid låg tillgång till näring för mikroberna (till exempel vid vindburen smitta mellan besättningar) gynnar lägre temperaturer smittspridning eftersom mikroberna då sänker sin ämnesomsättning och därmed ökar sin förmåga att överleva. Vid god tillgång till näring för mikroberna spelar temperaturen inte lika stor roll, men om omgivningen är torr och ren trivs smittämnena sämre.

Vissa sjukdomsframkallande smittämnen finns normalt inte på gården medan andra smittämnen är mycket vanliga och i stort sett omöjliga att helt göra sig av med. Sådana smittämnen måste hållas i schack genom bra skötsel- och hygienrutiner så att de inte erbjuds möjlighet att föröka sig alltför mycket, vilket ytterligare pekar på vikten av att miljön runt djuren skall präglas av en god hygien.

Djurens immunförsvar spelar en för smittskyddet mycket viktig roll. Om immunförsvaret är nedsatt innebär det att djuren blir känsligare för infektioner. Detta innebär att det förebyggande smittskyddet inte enbart innefattar åtgärder som minskar risken för överföring av smitta utan även innefattar åtgärder som stärker djurens immunförsvar.

Smittsamma sjukdomar orsakar årligen stora kostnader. I en rapport från 2012 (pdf) finns information samlat om kostnader för ett antal vanliga endemiska sjukdomar hos nötkreatur. Genom att införa förebyggande smittskyddsåtgärder i besättningen kan man minska risken för sjukdomsutbrott och förbättra produktionen. I en rapport från 2013 (pdf) beräknas kostnader för sådana åtgärder i relation till förväntad nytta i nötkreatursbesättningar med mjölkproduktion eller specialiserad nötköttsproduktion med avvanda mjölkraskalvar.

För att förebygga smittsamma sjukdomar är det viktigt att identifiera åtgärder som förhindrar att smitta förs in i en besättning eller att smitta sprids inom en besättning. Allmänna detaljer om hur detta kan uppnås ges på separat sida. Två andra sidor presenterar specifika detaljer rörande förebyggande smittskyddsåtgärder och för djuren optimala förhållanden i besättningar med mjölkproduktion eller specialiserad nötköttsproduktion med avvanda mjölkraskalvar.

Läs mer

Smittsäkra.se - Information om smittskydd för lantbrukets djur

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls