Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vårdrelaterade infektioner

Allmänna råd

Allmänna råd för vårdrelaterade infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som drabbar patienter i samband med djursjukvård. Vid bristande hygien ökar risken för VRI. Kombineras detta med hög antibiotikaanvändning ökar risken för att infektionerna ska orsakas av bakterier som är extra antibiotikaresistenta, som exempel MRSA, MRSP och ESBL-bildande bakterier. Vanligt är sårinfektion efter operation, men även andra infektioner kan relateras till kontakt med djursjukvård. VRI med bakterier som är extra resistenta mot antibiotika orsakar ökat lidande för djuren samt ökade kostnader för dess ägare och djursjukvården.

Det är viktigt att förebygga VRI och i synnerhet de som orsakas av antibiotikaresistenta bakterier (läs mer i SVS dokument om vårdhygien inom smådjurs- och hästsjukvård). Provtagning bör ske vid sårinfektion efter operation, återkommande infektion och infektion som inte svarar som förväntat på behandling (läs mer i SVS dokument SVS riktlinjer för hantering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens). Djur som har infektioner med antibiotikaresistenta bakterier ska kontaktisoleras. Vidare är det viktigt att upprätta och följa rutiner gällande handhygien och rengöring/desinfektion av lokaler och utrustning. Exempel på sådana rutiner är handtvätt vid synlig smuts, handdesinfektion före och efter varje patient, lämplig skyddsklädsel och att isolera smittade djur. Rutinerna skyddar även personalen från att smittas av patienten.

Antibiotika ska bara användas när det är nödvändigt. Vid sårinfektioner bör sårrevidering, sårbehandling och dränage vara de högst prioriterade åtgärderna. Ytliga sårinfektioner klaras i allmänhet utan antibiotika. När antibiotika inte kan undvikas, ska valet så gott som alltid stödjas av bakterieodling med resistensbestämning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls