Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om fladdermusrabies

Vanliga frågor och svar om fladdermöss och fladdermusrabies.

Vad är fladdermusrabies?
Fladdermusrabies är en virussjukdom som angriper centrala nervsystemet hos fladdermöss. Trots att sjukdomen varit känd i Europa sedan 1954 är lite känt om i vilken omfattning infekterade fladdermöss blir sjuka och med vilka symtom. Det virus som orsakar fladdermusrabies i Europa kallas European Bat Lyssavirus (EBLV). I mycket sällsynta fall kan EBLV smitta andra varmblodiga djur, däribland människa, och då orsaka en dödlig rabieslik sjukdom.

EBLV kan delas in i EBLV-1 och EBLV-2 som är två olika genotyper av lyssavirus. Olika fladdermusarter fungerar också som reservoar för dem. Mer än 95 procent av de fladdermöss som har konstaterats vara infekterade med EBLV är Sydfladdermöss (Eptesicus serotinus), som infekteras med EBLV1. EBLV2 har främst påvisats hos vattenfladdermöss (Myotis daubentonii), dammfladdermöss (M. dascyneme) och andra Myotis-arter. Människa har infekterats med både EBLV1 och EBLV2.
Källa: Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt

Finns fladdermusrabies i Sverige?
Sannolikt förekommer fladdermusrabies (EBLV) hos vissa fladdermusarter i Sverige, men i mycket låg grad. I Sverige har antikroppar mot fladdermusrabies, men inte virus, påvisats hos enstaka vattenfladdermöss. Det betyder att djuren stött på fladdermusrabies under sin levnad och att immunförsvaret har aktiverats. Inga andra kända fall hos andra djur i Sverige finns.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Var finns vattenfladdermöss?
Vattenfladdermus är en av de vanligaste arterna i södra Sverige med en utbredning norrut till mellersta Norrland. De flesta kolonierna finns vid sjöar och vattendrag, men arten söker också i betydande utsträckning föda i skogsområden.
Källa: Naturvårdsverket

Har något djur dött av fladdermusrabies i Sverige?
Nej, det finns inga kända fall.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Vad är rabies?
Rabies är en virussjukdom som huvudsakligen drabbar djur. Det är också en allvarlig zoonos, det vill säga en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa. Årligen dör ca 50 000 människor i sjukdomen, de allra flesta i utvecklingsländer efter kontakt med smittade hundar. När viruset väl har nått hjärnan och ger symtom leder sjukdomen i princip alltid till döden. Vaccin mot rabies kan även ges i efterskott så länge sjukdomen inte brutit ut.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Vad skiljer fladdermusrabies från annan rabies?
Fladdermusrabies och klassisk rabies orsakas av olika men besläktade virus. Fladdermöss kan infekteras med olika typer av virus i olika delar av världen, men för den fladdermusrabies som finns i Europa (EBLV) fungerar fladdermöss som smittreservoar, och det är mycket sällsynt att andra djurslag infekteras. Klassisk rabies sprids av olika djurslag. I Europa fungerar räv och mårdhund som reservoar, och fall av klassisk rabies förekommer även regelbundet hos andra djurslag som hund, katt, kor och hästar i smittade områden. I Syd- och Nordamerika har fladdermöss klassisk rabies, men så inte fladdermöss i Europa.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Hur smittar fladdermusrabies?
Virus utsöndras i saliven hos infekterade djur. Smitta sker via bett eller rivskada med salivkontakt.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten

Vilka kan smittas? 
Troligtvis kan alla varmblodiga djur smittas med fladdermusrabies, men det är mycket sällsynt att andra djur än fladdermöss infekteras. Enstaka får i Danmark, en stenmård i Tyskland och en katt i Frankrike har rapporterats infekterade med EBLV1. Dessutom finns det rapporter om att fyra människor har dött av EBLV-infektion de senaste 25 åren. Ingen av dem var rabiesvaccinerad innan de smittades, och ingen av behandlades heller med rabiesvaccin efteråt. De fyra fallen inträffade i Ukraina 1977, Ryssland 1985, Finland 1985 och Skottland 2002.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten

Vilka arter av fladdermöss kan infekteras med fladdermusrabies?
I Europa har EBLV påträffats hos en rad olika arter. Majoriteten av de djur som påträffats med EBLV-1 är sydfladdermöss (Eptesicus serotinus). EBLV-2 har främst påträffats hos vattenfladdermöss (Myotis daubentonii) och dammfladdermöss (Myotis dascyneme). Det är okänt om samtliga arter kan infekteras med EBLV. Hittills har antikroppar mot EBLV endast påvisats hos enstaka vattenfladdermöss. I Sverige finns 19 olika arter av fladdermöss, läs mer om dem på Naturvårdsverkets webbplats.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten

Varför är bara vissa fladdermusarter smittade, men inte andra?
Olika virus verkar föredra olika värddjur och anpassar sig efter dem.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Hur har svenska fladdermöss kunnat bli smittade med rabies? Sverige ska ju vara fritt från rabies?
Det är viktigt att skilja på klassisk rabies och fladdermusrabies (EBLV). Ett land kan klassas som rabiesfritt även om det förekommer EBLV där så Sverige är fortfarande rabiesfritt. Sannolikt handlar det inte om att fladdermössen nyligen har blivit smittade, vi har bara inte kunnat påvisa det förut. Vi har faktiskt fortfarande inte kunnat påvisa själva viruset i Sverige även om övervakningen talar för att smitta finns i landet.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Hur länge överlever rabiesvirus i miljön?
Det går inte att ange en exakt tid men generellt är lyssavirus mycket känsligt för solljus (UV-strålning), uttorkning och hög temperatur och överlever inte länge utanför sitt värddjur. Däremot kan virus överleva i dagar i ett dött djur. Hur länge beror till stor del på yttertemperaturen, ju kallare desto längre överlever virus.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Vilka symtom har en fladdermus med fladdermusrabies?
Symtombilden och sjukdomsförloppet hos infekterade fladdermöss är inte helt känd. Troligtvis är de allra flesta infekterade fladdermössen helt symtomlösa, men en del kan vara desorienterade, ha problem med balansen och ha svårt eller omöjligt att flyga. Även viktförlust och överkänslighet för högfrekventa ljud har observerats. En EBLV-infekterad fladdermus kan vara aggressiv och fräsa, men går inte till attack. Den kan bitas om man håller fast den. Det är en skillnad mot traditionell rabies där djuret ofta är mycket aggressivt och kan attackera oprovocerat.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls