Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella i foder

Fodertillverkaren är ansvarig för att tillverka ett salmonellafritt foder. Foto: SVA

Bakgrund

Arbetet med att undersöka foder för salmonella inleddes i slutet av 1950-talet, i form av en frivillig överrenskommelse mellan SVA och foderindustrin. Genom undersökningar kunde man visa att salmonella kan spridas från foder till livsmedelsproducerande djur, något som inte var känt vid denna tidpunkt.

Salmonellakontrollen av foder kom sedermera att bli en viktig del av den framgångsrika svenska salmonellakontrollen av livsmedelsproducerande djur, vilket skilde oss från andra länder. Insikten att foderråvaror kan innehålla salmonella gjorde att kontrollåtgärder tidigt kunde införas avseende importen av framför allt animaliska foderråvaror. År 1991 tillkom ett helt nytt kontrollprogram för salmonella i foder som baseras på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)-principerna. Detta program blev obligatoriskt 1993 då det infördes i Jordbruksverkets föreskrifter.    

Veckoprovtagning av foder

Foderprover. Foto: SVA

Enligt lagstiftning måste varje fodertillverkare ta ut ett visst antal salmonellaprov längs tillverkningslinjen per vecka, där antalet prov beror på vilket sorts foder som tillverkas.
Anläggningar som tillverkar fjäderfäfoder måste ta ut minst fem prov längs tillverkningslinjen medan de som tillverkar foder till övriga livsmedelsproducerande djur ska ta ut minst två prov per vecka. Salmonellaproven tas ut på fastställda kontrollpunkter (se nedan) som är baserade på HACCP-principerna.

Syftet med veckoprovtagningen är att övervaka så att salmonella inte finns längs produktionslinjen i foderfabriken. Alla de lagstiftade veckoproverna ska analyseras på SVA. Förutom veckoproverna tar foderföretagarna själva ut egna prover i sin egenkontroll för att kunna garantera att dess foder inte innehåller salmonella. Dessa prover kan analyseras på valfritt laboratorium. Däremot måste alla fynd av salmonella (oberoende av var de hittas) skickas till SVA för serotypning. 
Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det är störst chans att hitta eventuell salmonella på ställen där damm ansamlas, vilket innebär att inga analyser görs på det färdiga fodret då det är minimal chans att hitta något. 

Provtagning av fjäderfäfoder

I anläggningar som tillverkar fjäderfäfoder ska minst följande punkter provtas varje vecka:

a. Färdigfoderbehållare (topp) 

b. Lokaldamm från pelletskylarrum

c. Pelletskyl (topp)

d. Centralaspiration (avsug från). Finns endast delad aspiration provtages aspirationen i anläggningens råvarudel

e. Råvaruintag (elevatorfot)

Provtagning av foderblandningar

I anläggningar som tillverkar foderblandningar till andra djurslag än fjäderfä ska minst följande punkter provtas varje vecka:

a. Färdigfoderbehållare (topp)

b. Råvaruintag (elevatorfot)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls