Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rapportera in fynd av döda vilda djur till Viltsjukdomsövervakningen

Svarthätta. Foto: Roland Mattsson/SVA

Om du träffar på döda eller sjuka vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, är det angeläget att du rapporterar in din iakttagelse till SVA:s Viltsjukdomsövervakning. SVA:s viltsjukdomsövervakning är placerad i Uppsala och har normalt ingen möjlighet att hämta upp döda djur utan är beroende av allmänhetens hjälp med att sända in material. 
Viltvårdsansvarig alternativt miljöansvarig på den lokala kommunen kan i vissa fall kontaktas när det gäller fynd och hantering av döda eller sjuka vilda djur. För statens vilt, se nedan.

Statens vilt

De stora rovdjuren, de flesta rovfågelarterna och vissa sällsynta fåglar är statens vilt. Anträffas ett statens vilt dött ska polis informeras och djuret ska insändas till mottagare av statens vilt, SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet.

Påträffas sjuka eller döda djur i naturen gäller:

Enstaka fynd betraktas som fallvilt och handhas rutinmässigt av Avdelningen för patologi och viltsjukdomar/viltsektionen (endast på kontorstid). Via e-post kan en diskussion ske om det hittade djuret är lämpligt att skickas eller lämnas in för undersökning. Inrapportering om ökad dödlighet bland vilda djur är viktig för SVA:s viltsjukdomsövervakningsprogram. Misstänks utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på länets länsstyrelse kontaktas.

Att tänka på vid fynd av döda djur

För att det skall vara meningsfullt att undersöka döda vilda djur krävs, för de flesta undersökningar, att kroppen är i gott skick. En dött djur som legat ute ett eller ett par dygn i sommarvärme är många gånger alltför förruttnad för att en diagnos ska kunna ställas. Undantag gäller för statens vilt.

Om du hittar döda djur, försök att göra en bedömning:

  • Hur många djur rör det sig om?
  • Vilken/vilka arter?
  • I vilket skick är kropparna?
  • Finns sjuka djur? Försök att beskriva deras symtom.
  • Tänk på att sjuka/döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor (zoonoser). Handskas försiktigt med döda djur, iakttag god hygien och använd gärna handskar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls