Gå direkt till innehåll

Project facts

Project manager

Porträtt av Mikael Leijon
Mikael Leijon Researcher, PhD, Associate Professor mikael.leijon@sva.se +46 70 319 86 92

Main applicant

SVA

Financier

Swedish Foundation for Strategic Research

Start/end

2016 - 2020

Evolutionary profiling of emerging influenza viruses

Det centrala målet för detta projekt är att bestämma de evolutionära sambanden mellan olika influensa A-virus som cirkulerar globalt och förutsäga vilka virusvarianter som har störst potential att etablera epidemisk spridning. För att nå detta mål kommer populationsdynamiken hos virus som för närvarande cirkulerar globalt i fåglar, människor och svin studeras med olika statistiska metoder. Genom att systematiskt jämföra tillväxtmönster och geografisk spridning mellan olika subtyper och varianter kan det avgöras vilka faktorer som ger störst epidemisk potential. Man kan anta att de influensavirus som utsätt för starkast selektionstryck också har störst potential att epidemiskt spridas. I projektet kommer därför också selektionstrycket som verkar på olika virus att bestämmas. Kunskap om populationsdynamik, tillväxtmönster och selektionstryck ger oss sammantaget information för att i förväg förutsäga pandemiska/epidemiska smittspridningsförlopp för influensa A virus och vidta åtgärder för att minimera hälsoeffekter på människor och djur.

Last updated : 2021-01-02