Gå direkt till innehåll

MRSA

Förkortningen MRSA står för ”meticillinresistent Staphylococcus aureus". Bakterien tillhör en typ av stafylokocker (Staphylococcus aureus) och är resistent mot en stor och mycket viktig grupp antibiotika, dit bland annat penicillin hör.

MRSA är i första hand känd som orsak till svårbehandlade sjukhusspridda infektioner hos människor, men finns i ökande omfattning också hos människor utanför sjukvården. Liksom ”vanliga” stafylokocker kan MRSA bäras utan symtom.

I ett internationellt perspektiv är frekvensen MRSA bland människor i Norden fortfarande låg. Men antalet fall ökar. I Sverige och i många andra länder försöker man motverka spridning av MRSA. Infektion med bakterien hos människor ska därför anmälas till smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Mer information om MRSA hos människor finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fram till 2000-talet förekom MRSA nästan uteslutande hos människor, men idag rapporteras MRSA även från djur. Hos hundar, katter och hästar ses bakterien oftast i samband med sjukdom hos djuret, till exempel sårinfektioner. Men bland lantbrukets djur (grisar, nötkreatur, fjäderfä) är det vanligare att djuren bär bakterien utan att visa symtom. I Sverige ska fynd av MRSA hos djur anmälas enligt SJVFS 2021:10 ("K12"). Misstänkta isolat av denna resistenstyp ska konfirmeras med molekylärbiologiska metoder. Det görs under vissa förutsättningar kostnadsfritt av SVA om isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi och åtföljs av speciell remiss Verifiering Anmälningspliktig resisten ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS (pdf).

Mer information om kriterier för indexfall etcetera, se Konfirmering av anmälningspliktig resisten ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS.

MRSA som zoonos

En zoonos är en sjukdom eller ett smittämne som kan spridas mellan djur och människor. Flera rapporter visar att sällskapsdjur smittats med MRSA av människor i djurets närhet. Det finns också vissa speciella varianter av MRSA som i första hand sprids mellan djur som hästar, kor och grisar. Oavsett vilken variant av MRSA det handlar om kan smittan överföras från djur till människor i djurets närhet, till exempel skötare, veterinärer och veterinärstudenter. Både djur och människor kan alltså vara reservoarer för MRSA.

Det är viktigt att motverka spridning av MRSA i samhället. Eftersom både djur och människor berörs är det mycket viktigt att alla som jobbar med smittskydd samverkar och samarbetar med varandra. Socialstyrelsen tog därför 2011 fram rekommendationer för handläggning av MRSA hos häst, hund och katt (pdf). Dokumentet har inte uppdaterats sedan 2011, men är i stora delar fortfarande användbart. På Jordbruksverkets webbplats finns det information och riktlinjer för djurägare som har hästar med MRSA eller MRSP eller sällskapsdjur med MRSA eller MRSP.

MRSA kan spridas från människor till djur och djuren kan sedan utgöra en reservoar med risk för spridning till människor. Socialstyrelsen har tagit fram ett underlag om hur smitta av MRSA från människor till lantbrukets djur kan förebyggas. Underlaget kan nås via Folkhälsomyndighetens webbplats

För omkring tio år sedan upptäcktes att en speciell typ av MRSA som kallas MRSA CC398 eller livestock-associated MRSA (LA-MRSA) var spridd bland grisar i många länder. Grisarna blir som regel inte sjuka utan bär på bakterien utan att visa symtom. Det är stor risk att smittan sprids till människor som arbetar med grisar som bär på MRSA. I till exempel Danmark och Nederländerna, där MRSA CC398 är mycket vanligt hos grisar, har denna typ av MRSA även ökat påtagligt hos människor. Människor kan bära smittan utan symtom men sjukdom förekommer också. Om kontakten med grisar upphör försvinner ofta bakterien från människorna men de som arbetar kontinuerligt med grisar som bär MRSA utsätts återkommande för smitta. I vissa länder förekommer MRSA CC398 även hos andra lantbruksdjur som gödkalvar och slaktkycklingar.

I undersökningar från flera länder har MRSA påvisats i råa livsmedel av animaliskt ursprung men hittills talar inget för att livsmedel är en betydelsefull spridningsväg för MRSA till människor. Risken för sådan spridning kan minimeras genom god hygien vid hantering av livsmedel. Dessutom dör MRSA-bakterier vid upphettning i samband med tillagning av matvaror.

Sidan granskades senast : 2022-07-11