Gå direkt till innehåll

Länksamling - vårdhygien

Här har vi samlat länkar till material från andra som kan vara användbart vid såväl upprättande och implementering som kontroll av hygienplaner.

Vissa sidor och dokument vänder sig till, eller gäller för, human sjukvård men som råd och inspiration kan alla vara relevanta.

Allmänna riktlinjer och råd

Distriktsveterinärerna: Vårt hygienarbete

SVA: Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten: MRSA hos häst, hund och katt – rekommendationer för handläggning 2011

Folkhälsomyndigheten: Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag (”Gröna boken”)

Svensk förening för vårdhygien (SFVH) har publicerat dokument som Byggegenskap och Vårdhygien (BoV), Hantering av medicintekniska produkter (FYFFE), Städning i vårdlokaler (SIV) och en del annat: se SFVH:s webbplats

Sveriges kommuner och landsting - Framgångsfaktorer för att förebygga vårdrelaterade infektioner

SVS - Riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård

Sveriges veterinärförbund: Riktlinjer för infektionskontroll inom smådjurssjukvård

Lagar och förordningar

Jordbruksverket: Föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien med mera för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (SJVFS 2013:14, ”K112”)

Smittskyddslagen (2004:168) Här finns angivet krav på smittskyddsläkaren att följa att vårdgivaren vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga smittspridning.

Smittrisker (AFS 2018:4), Föreskrift från Arbetsmiljöverket gällande personalens skydd mot smitta.

Socialstyrelsen: Föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen: Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Som är ett förtydligande av Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Miljöbalken (1998:808) Här finns regler om inomhusmiljö och andra hälsoskyddsaspekter.

Livsmedelslagstiftningen Gäller för hantering av livsmedel i vården.

Utbildningsmaterial

Folkhälsomyndigheten: Rena händer räddar liv

Myndigheter, organisationer och kampanjer

Jordbruksverket: Hygienregler

Veterinär Vårdhygienförening (Facebook)

Folkhälsomyndigheten: Vårdhygien

SFVH, Svensk Förening för Vårdhygien

WHO: Clean care is safer care

Senast uppdaterad : 2020-01-16