Gå direkt till innehåll

Länksamling – vårdhygien

Här har vi samlat länkar till material från andra som kan vara användbart vid såväl upprättande och implementering som kontroll av hygienplaner.

Vissa sidor och dokument vänder sig till, eller gäller för, human sjukvård men som råd och inspiration kan alla vara relevanta.

Allmänna riktlinjer och råd

Distriktsveterinärerna: Vårt hygienarbete

SVA: Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten: Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag (”Gröna boken”)

Svensk förening för vårdhygien (SFVH) har publicerat dokument som Byggegenskap och Vårdhygien (BoV), Hantering av medicintekniska produkter (FYFFE), Städning i vårdlokaler (SIV) och en del annat: se SFVH:s webbplats

SVS - Riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård (pdf).

Sveriges veterinärförbund: Riktlinjer för infektionskontroll inom smådjurssjukvård

Lagar och förordningar

Jordbruksverket: Veterinära författningshandboken

  • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen (2021:10., K12) samt
  • Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (SJVFS 2013:14, K122 ny version 2021:5, K112).

Smittskyddslagen (2004:168) Här finns angivet krav på smittskyddsläkaren att följa att vårdgivaren vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga smittspridning.

Smittrisker (AFS 2018:4), Föreskrift från Arbetsmiljöverket gällande personalens skydd mot smitta.

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Miljöbalken (1998:808) Här finns regler om inomhusmiljö och andra hälsoskyddsaspekter.

Livsmedelslagstiftningen Gäller för hantering av livsmedel i vården.

Utbildningsmaterial

Folkhälsomyndigheten: Rena händer räddar liv

Myndigheter, organisationer och kampanjer

Jordbruksverket: Hygienregler

Veterinär Vårdhygienförening (Facebook)

Folkhälsomyndigheten: Vårdhygien

SFVH, Svensk Förening för Vårdhygien

WHO: Clean care is safer care

Sidan granskades senast : 2023-09-22