Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastit orsakad av Escherichia coli hos nötkreatur

Bakterien Escherichia coli (E. coli) ger upphov till främst akuta, kliniska mastiter. Den är ofta förknippad med allvarliga kliniska symtom men lindrigare mastiter förekommer också. Omkring en femtedel av mastiterna i Sverige orsakas av E. coli.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

E. coli hittas vid omkring 16 procent av de akuta kliniska mastiterna och vid knappt 3 procent av de subkliniska mastiterna i Sverige. Alla åldersgrupper kan drabbas, men risken att en äldre ko insjuknar är större än för en förstakalvare. Allvarlig mastit med E. coli ses främst tidigt i laktationen. E. coli-mastit är också vanligare i lösdrifter än i uppbundna besättningar och hos högproducerande kor. Det är en klassisk miljöbakterie som finns i kons träck och därmed i riklig mängd i kons miljö.

Kliniska symtom

Symtomen kommer ofta mycket snabbt och kan vara mycket allvarliga med feber, påverkat allmäntillstånd, svullet, ömt juver samt mjölkförändringar. Kor med allvarliga symtom kan ha bakteriemi. Mjölkproduktionen är ofta markant sänkt. Det är främst frisatta endotoxiner från bakterierna som ger upphov till de grava symtomen. Men kon kan också vara relativt opåverkad och kroniska och subkliniska mastiter förekommer också. I de flesta fall är dock förloppet kortvarigt.

Differentialdiagnoser

Andra mastiter.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Escherichia coli är gramnegativa korta stavar som tillhör familjen Enterobacteriacae.

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Spenkanalen

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret

Smittvägar:

Liggbås och gångar med dålig hygien, smutsiga juver och ben. Även mellan kor vid kronisk mastit.

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA PLUS®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium.

Behandling och profylax

Basåtgärder och understödjande behandling i form av extra urmjölkningar (två till fyra extra per dygn), oxytocin, NSAID, vätska samt en torr och mjuk liggplats är förstahandsåtgärder vid E. coli-mastit. Allt beroende på symtom. Antibiotikabehandling är omtvistat och det finns inga klara bevis för att det har någon effekt. I en svensk studie sågs ingen större skillnad i effekt mellan enrofloxacin och placebo vid behandling av akut klinisk E. coli-mastit. Endast höggradiga fall runt kalvning bör bli föremål för eventuell antibiotikabehandling och då är kinoloner förstahandsval enligt SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning. Observera att särskilda föreskrifter gäller för behandling med kinoloner.
Mastit med E. coli förebyggs främst genom god stallhygien, rena kor och kor med ett gott immunförsvar. Hygienen i kalvningsboxen är särskilt viktig, liksom att kon ska flyttas därifrån inom ett dygn efter kalvning. Dåligt fungerande mjölkningsmaskiner som sliter på spenarna samt dåligt rengjorda juver vid mjölkning är också riskfaktorer.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls