Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen

I regeringens förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt anges att det vid SVA skall finnas en statsepizootolog med ansvar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. 

Detta omfattar även zoonoslagens sjukdomar. Det fastslås att SVA som veterinärmedicinskt expertorgan ska utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar. Målet är att SVA bidrar till att Sveriges djurhälsa fortsatt är god och att smittspridning från djur till människa är minimerad.

Beredskap dygnet runt

SVA upprätthåller under statsepizootologens ledning, som enda veterinärmedicinska laboratorium i landet, en dygnstäckande beredskap. Där går det alltid att nå en expert för rådgivning om epizootisjukdomar och diagnostik av dessa. Du som är veterinär och misstänker allvarlig smittsam djursjukdom är välkommen att ringa till tjänsteman i beredskap, TIB, via SVA:s växel 018-67 40 00.

Smittskydd vid SVA

SVA:s verksamhet inom området smittskydd innebär arbete med uppgifter som framförallt faller in under SVA:s myndighetsuppdrag. SVA är expertorgan för dessa frågor och bistår andra myndigheter, organisationer, veterinärer och allmänhet med beslutsstöd, råd och hjälp. Forskning bedrivs inom vissa delar av området.

SVA har bland annat ansvar för frågor rörande:

  • Epizootisjukdomar det vill säga allvarliga smittsamma djursjukdomar som vi normalt inte har i landet. Inom området epizootologi omfattar verksamheten främst kunskap om smittsamma djursjukdomars förekomst, spridning och bekämpning. Beredskapsplanering är en viktig del i arbetet.
  • Zoonoser det vill säga smittsamma sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa. Verksamheten inom området zoonoser omfattar bland annat insamling, epidemiologisk analys av data och riskbedömning rörande förekomst av zoonoser. Medverkan vid eller initiering till kontroll och bekämpande av zoonoser sker kontinuerligt.
  • Riskvärderingar
Sidan granskades senast : 2022-03-15