Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för får

Får är en liten idisslare och det lilla formatet kännetecknar även besättningarna. Den genomsnittliga fårbesättningen har idag drygt 30 tackor. Produktionen är i regel småskalig och extensiv, baserad på hemmaproducerat foder. Den svenska fårnäringen upplever ett ökat intresse och får hålls för kött, ull, päls, mjölkproduktion och landskapsvård.

Hälsoläge

I många länder är får ett mycket viktigt djurslag och de bidrar väsentligt till många människors uppehälle. Hälsoläget hos djuren varierar beroende på många faktorer. Generellt sett är bland annat parasitsjukdomar och utfodringsrelaterade sjukdomar viktiga områden. I Sverige är hälsoläget hos får gott.

SVA är samarbetspartner i de hälsoprogram för får som branschen driver. SVA bidrar med diagnostiska tester och expertkunskap om infektionssjukdomar hos får.

Kontrollprogram och analyser

Vissa viktiga fårsjukdomar bevakas i nationella kontrollprogram. Hit hör fotröta och maedi-visna samt paratuberkulos och scrapie.

SVA har en bred verksamhet för diagnostik. De analysmetoder som används är väl dokumenterade och i många fall ackrediterade enligt ISO/IEC 17025.

Forskning och utveckling

Under de senaste åren har SVA drivit forskningsprojekt om bland annat luftvägsinfektioner, fotröta och mastit. Projekten finansieras vanligen av fonder och nationella forskningsråd och sker ofta i samarbete med lantbruksuniversitetet och branschens organisationer. Resultaten presenteras vid kongresser och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Många av de diagnostiska metoder som används har utvecklats genom FoU-verksamheten vid SVA.

Information och rådgivning

SVA tillhandahåller rådgivning om får via flera olika kanaler; bland annat i form av praktiska råd om provtagning och sjukdomsproblem till branschorganisationer, veterinärer, studenter och djurägare. Aktuell kunskap sammanställs och förmedlas muntligt i samband med konferenser, kurser och vid undervisning av veterinärstudenter. Rapporter för veterinärer och artiklar i svenska och internationella vetenskapliga tidskrifter publiceras kontinuerligt.

Sidan granskades senast : 2023-05-02