Gå direkt till innehåll

Fabrikstillverkat foder

Fabrikstillverkat foder tillverkas vanligtvis i större mängder och levereras till ett antal kunder. Det gör att eventuella problem med fodret kan få stor spridning och därför är det viktigt att det finns effektiva kvalitetssystem som säkerställer att fodret är säkert. Ansvaret för detta ligger alltid hos fodertillverkaren.  

System för fodersäkerhet 

Illustration HACCP kvalitetssystem
Grundförutsättningar är basen i fodersäkerhet. Illustratör: Linda Engblom/SVA

Det första steget för att garantera fodersäkerhet i foderfabriker är att skapa en hygienisk miljö genom att etablera "grundförutsättningar". Det innebär bland annat att byggnader och utrustning ska vara lämpliga, att det finns kunnig personal samt rutiner för rengöring, avfallshantering och skadedjurskontroll. Därtill ska det finnas spårbarhet av råvaror.  

Förutom "Grundförutsättningarna" ska foderföretag som inte är primärproducenter enligt lag använda kvalitetssäkringssystemet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Systemet bygger på att de i en intern riskanalys identifierade kritiska momenten i tillverkningsprocessen övervakas kontinuerligt för att garantera fodersäkerheten. Därtill kan de företag som önskar ansluta sig till ett certifieringssystem.  

För de som vill lära sig mer om HACCP anordnar SVA utbildningar.

Värmebehandling av foder 

Den största risken vid fodertillverkning utgörs av foderråvaror med dålig hygienisk kvalitet. Därför finns det förutom riskbedömning av råvaror även rutiner som provtagning av bedömda riskråvaror och värmebehandling. Värmebehandling utförs för att ta död på eventuella sjukdomsframkallande bakterier som kan ha följt med råvarorna. I Sverige är nästan allt fabrikstillverkat foder värmebehandlat trots att det bara är ett lagkrav för fjäderfäfoder. För att undvika återkontamination av värmebehandlat foder särskiljs värmebehandlat foder från icke värmebehandlat foder och råvaror.  

Flödesdiagram över foderproduktion
För att undvika återkontamination av värmebehandlat foder särskiljs värmebehandlat foder från icke värmebehandlat foder och råvaror. Illustratör: Linda Engblom/SVA

Till stöd för fodertillverkare finns branschriktlinjer på Jordbruksverkets webbplats.

Salmonellakontroll 

Sverige har sedan 1950-talet arbetat aktivt för att eliminera salmonella från livsmedelskedjan. I Salmonellakontrollen finns två viktiga delar:  

  • Kontroll av alla införda och importerade foderråvaror som klassificeras som salmonellarisk.  
  • Provtagning i alla foderfabriker varje vecka.  

Var i foderanläggningen eventuell salmonella påvisas har betydelse för vilka åtgärder som behöver vidtas. Det är skillnad på om salmonella hittas före eller efter värmebehandlingen.

Foder med animaliska biprodukter 

Anläggningar som hanterar foder i form av animaliska biprodukter eller som tillverkar foder där sådant material ingår som råvara ska registreras och i de flesta fall också godkännas av Jordbruksverket. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Provtagning i foderfabriker 

För att säkerställa att rutinerna fungerar och att fodret är säkert utförs regelbundet provtagningar i foderfabriker, se filmen nedan:

Sampling of microbiological and chemical contaminants that may be present in animal feed. Film: SVA

Sidan granskades senast : 2023-03-16