Gå direkt till innehåll

Vaccination av fjäderfä

Vaccin kan användas för att förebygga många infektionssjukdomar hos fjäderfän. På grund av det förhållandevis goda sjukdomsläget bland kommersiella fjäderfän i Sverige används få vacciner jämfört med i många andra länder. I Sverige vaccineras framför allt tamhöns.

Syfte med vaccination av fjäderfä

Avelshöns vaccineras både för att skydda dem själva mot sjukdom och produktionsförluster (sänkt äggproduktion och/eller påverkad kläckäggskvalitet) och för att skydda deras avkomma mot sjukdom genom att antikroppar överförs från hönan till kycklingen via ägget (så kallade maternala antikroppar). Maternala antikroppar ger ett passivt skydd under kycklingarnas första levnadsveckor. Värphöns vaccineras för att skydda mot sjukdom och för att förhindra produktionsförluster. Slaktkycklingar i Sverige vaccineras vid behov mot enstaka sjukdomar. Hobbyfjäderfä vaccineras i liten omfattning i Sverige idag.

Vaccination är inte tillåten mot epizootisjukdomar

Vaccination mot aviärt paramyxovirus typ 1 (kan orsaka Newcastlesjuka) och aviära influensavirus, vilka båda kan orsaka så kallade epizootisjukdomar är inte tillåten i Sverige i dagsläget. Ett undantag är brevduvor och utställningsduvor som ska vaccineras mot duvparamyxovirus typ 1 (PPMV-1) med ett avdödat vaccin.

Vaccinationsprogram

Vaccinationsprogrammen varierar mellan företag och anläggningar. Utformning av vaccinationsprogram bör ske i samråd med besättningsveterinären och vaccinationssätt och vaccinationsschema anpassas efter den enskilda gårdens förutsättningar och behov. Nedan görs en kort genomgång av vilka sjukdomar som det vaccineras mot i svenska fjäderfäbesättningar idag.  Variationer mellan anläggningar kan förekomma.

Avelshöns

Svenska kommersiella avelshöns vaccineras mot Mareks sjukdom, infektiös bronkit (IB), koccidios, infektiös bursit (gumborosjuka), aviär encephalomyelit, blåvingesjuka (CIAV) och aviär rhinotracheit (APV)

Värphöns

Livkycklingar/unghöns (blivande värphöns) vaccineras mot Mareks sjukdom, koccidios, aviär encephalomyelit, infektiös bronkit (IB) och på vissa anläggningar även mot infektiös bursit (gumborosjuka). För att upprätthålla skyddet mot IB vaccineras en del av den svenska värphönspopulationen mot IB även under produktionsperioden med korta intervall.
Vacciner finns även tillgängliga i Sverige för att vaccinera värphöns mot bakteriesjukdomarna aviär pasteurellos och rödsjuka. Det förekommer även vaccination mot sjukdom orsakad av bakterien Escherichia coli.

Slaktkyckling

Svenska slaktkycklingar vaccineras inte rutinmässigt. Vaccination utförs vid behov, bland annat mot sjukdomen infektiös bursit (gumborosjuka) och infektiös bronkit (IB). Vaccination mot koccidios utförs på vissa gårdar, till exempel vissa gårdar med ekologisk uppfödning.

Hobbyhöns

Vaccination av hobbyhöns sker i liten omfattning i Sverige idag. En bidragande orsak är att kostnaden blir förhållandevis hög på grund av att förpackningarna är anpassade efter behovet i kommersiella flockar; det vill säga att de innehåller ett stort antal doser vaccin. Behovet av vaccination av hobbyfjäderfä bör bedömas från fall till fall tillsammans med veterinär.

I svenska hobbybesättningar vaccineras idag framför allt mot infektiös laryngotrakeit. I enstaka besättningar kan det vara aktuellt att vaccinera mot Mareks sjukdom och koccidios.

Biverkningar

Efter vaccination av fjäderfä kan i vissa fall biverkningar förekomma. Kända biverkningar finns nämnda i bipacksedeln för respektive vaccin. Det är viktigt att veterinär informeras om misstänkta biverkningar eftersom dessa ska rapporteras. Det är också viktigt att informera om bristande effekt av vaccin. Som djurägare är det också möjligt att själv rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Sidan granskades senast : 2024-05-20