Gå direkt till innehåll

Hälsoövervakning av vildlevande fisk och skaldjur, ur Smittläget i Sverige

SVA har under många år på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) övervakat hälsoläget avseende kräftpest i svenska vatten. Från och med 2020 har uppdraget utvidgats till att gälla en generell övervakning av hälsoläget hos vildlevande fisk, kräftdjur och blötdjur (musslor och ostron).

För att kunna täcka in de olika djurslagen och livsmiljöerna på bästa sätt har övervakningen delats in i olika program. Vissa av programmen har redan under 2020 standardiserade provtagningar och undersökningar (aktiv övervakning), några program baseras på passiv övervakning och bedrivs delvis i projektform eller genomgår metodutveckling för att vi ska kunna sätta upp en bra övervakning framöver.

En viktig del av den passiva övervakningen är den rapporteringssida för sjuk/skadad/död fisk/kräftdjur/blötdjur som SVA har. Hittar eller fångar du sådana djur, rapportera gärna via formuläret https://rapporterafisk.sva.se.

Program inom SVA:s uppdrag om övervakning av hälsan hos vild fisk/kräftdjur/blötdjur

Havslevande fisk

Aktiv övervakning/standardiserat provtagningsprogram för torsk och skrubbskädda i Östersjön samt torsk och sandskädda i Skagerack/Kattegatt. Passiv övervakning genom SLU:s kustprovfisken samt rapporteringssidan.

Sötvattenslevande fisk

Aktiv övervakning sker i årsvis projektform utifrån identifierade behov. Passiv övervakning via rapporteringssidan.

Anadrom fisk (laxfiskar och nejonögon)

Under 2023 ligger fokus på sammanställning av tidigare års provtagningar avseende laxhälsoproblematiken. Passivövervakning via formuläret https://rapporterafisk.sva.se. Rapporter från tidigare undersökningar finns här: Årsrapporter vildfisk - SVA

Katadrom fisk (ål)

Provtagning av uppvandrande ål i vissa vattendrag, för att undersöka förekomst av smittsamma sjukdomar som inlandet anses fria från samt övervaka förekomsten av vissa ål-specifika smittor. Programmet är pausat sedan 2023.

Sötvattenslevande kräftor

Programmet om sötvattenslevande kräftor är en fortsättning på tidigare övervakning av kräftpest, vilket i huvudsak är en passiv övervakning i form av diagnostik vid misstanke om kräftpest eller annan sjukdom. Vid misstanke om kräftpest, läs här eller kontakta SVA:s fiskjour på 018-67 41 71.

Saltvattenslevande kräftdjur

Programmet bedrivs som passiv övervakning, till exempel genom SLU:s fisken efter havskräftor. Undersökningar görs vid behov.

Sötvattenslevande musslor

Hälsan hos vissa flodpärlmusselbestånd har varit sviktande under ett antal år. Orsaken är oklar. Forskning bedrivs i frågan. Vid akut dödlighet undersöks musslor med hjälp av akutmedel. Vid misstanke om dödlighet, kontakta din Länsstyrelse. Länsstyrelsen i sin tur kontaktar SVA.

Havslevande musslor och ostron

Övervakning avseende vissa anmälningspliktiga sjukdomar hos blåmussla och europeiska ostron sker i vilda bestånd på västkusten. Passiv övervakning främst via eventuella rapporter om sjuklighet/dödlighet från andra aktörer och undersökningar görs då utifrån behov.

Invasiva främmande arter

Programmet bedrivs som passiv övervakning. Undersökningar och riskbedömningar görs vid behov.

Akutmedel

Den aktiva övervakningen kan inte täcka in alla ekologiska nischer och arter av fisk, kräftdjur och blötdjur. SVA har därför tillgång till akutmedel, vilket gör att vi kan ta in fisk/kräftdjur/musslor/ostron utöver de standardiserade provtagningarna utan kostnad för insändaren. Detta görs i fall där vi anser att det är viktigt med en snabb utredning. Ibland kan utredning vara onödig, ett exempel är svampangrepp på fisk, där det brukar vara svårt att hitta underliggande orsak. Det kan också vara ett problem som ligger på exempelvis kommunens ansvar att utreda. Bedömning av vad som kan tas in på akutmedel görs av SVA, ibland i samråd med HaV. Man måste därför alltid ta kontakt med SVA för rådfrågning om det är möjligt att skicka in sitt fynd, och för att få information om hur inskick görs.

SVA:s fiskjour är bemannad ordinarie arbetsdagar kl 07.50-16.30 under september - april och kl 07.50-15.50 under maj - augusti på telefon 018-67 41 71.

Du kan även skicka e-post till fiskjour@sva.se eller rapportera ditt fynd via formuläret https://rapporterafisk.se.
Se ytterligare information om hantering av dödlighet i vilda bestånd av fisk och skaldjur.

SVA rapporterar årets undersökningar till HaV strax efter årsskiftet. Rapporterna samt filer med rådata länkas i samband med detta till denna sida.

Undersökningar utanför SVA:s uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten

SVA undersöker även vildlevande fiskars hälsa i samarbete med länsstyrelser, kommuner, miljöforskargrupper och universitetsinstitutioner. Sådana undersökningar bekostas av beställaren/kunden. Dessa undersökningar görs framför allt i vattenområden utanför industrier och vid misstanke om utsläpp. De undersökningar som SVA då deltar i, syftar till att kontrollera fiskens hälsotillstånd i förhållande till miljöföroreningar eller klargöra orsak till massdöd. Misstänks till exempel miljöpåverkan tas prov för kemisk analys.

Undersökningar

Följande undersökningar utförs av SVA eller av laboratorier vilka vi samarbetar med:

Patologi och histopatologi: Fullständig makroskopisk undersökning samt vid organförändringar mikroskopisk undersökning av förändrade organ.

Bakteriologi: Analys avseende av för fisk sjukdomsframkallande bakterier genom odling, immunologiska eller molekylärgenetiska metoder.

Virologi: Undersökning avseende förekomst av för fisk/skaldjur sjukdomsframkallande virus, genom test på levande fiskcellereller med molekylärgenetiska metoder.

Parasitologi: Med lupp eller mikroskop undersöks förekomst, frekvens och arttillhörighet av yttre och invärtes parasiter.

Kemiska analyser: Främst metallförekomster i olika vävnader.