Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mastit orsakad av Klebsiella hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Klebsiella spp. är förhållandevis ovanliga vid mastit, men i enstaka besättningar kan de orsaka stora problem med avsevärda ekonomiska konsekvenser. Klebsiella spp. ger upphov till främst akuta, kliniska mastiter. De är ofta förknippade med allvarliga kliniska symtom men lindrigare mastiter förekommer också.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Klebsiella spp. hittas vid knappt tre procent av de akuta kliniska mastiterna och vid mindre än en procent av de subkliniska mastiterna i Sverige. I en del besättningar drabbas bara någon enstaka ko av klebsiellamastit, medan det i andra besättningar kan vara en stor andel av korna. Klebsiellamastit är vanligare på sommaren än på vintern och sinperioden anses som en högriskperiod för infektion. Det är en klassisk miljöbakterie som ofta förknippas med sågspån.

  Kliniska symtom 

  Symtomen är ofta mycket allvarliga med feber, påverkat allmäntillstånd, svullet ömt juver samt mjölkförändringar. Kor med höggradig mastit kan ha bakteriemi. Klebsiellamastit kan också bli kronisk och spridas mellan kor.

  Differentialdiagnoser

  Andra mastiter.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  K. pneumoniae och K. oxytoca, gramnegativa stavar som tillhör familjen Enterobacteriacae.

  Inkubationstid:

  -

  Infektionsport:

  Spenkanalen.

  Spridning i djuret:

  Lokalt i juvret.

  Smittvägar:

  Miljön. Sågspån är en riskfaktor. Även mellan kor vid kronisk mastit.

  Provtagning och diagnostik

  Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA PLUS®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium.

  Behandling och profylax

  Basåtgärder och understödjande behandling i form av extra urmjölkningar, eventuellt oxytocin, NSAID, vätska samt en torr och mjuk liggplats är förstahandsåtgärder vid klebsiellamastit. Allt efter symtom. Endast akuta, kliniska mastiter bör bli föremål för eventuell antibiotikabehandling och då är kinoloner förstahandsval enligt SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning. Observera att särskilda föreskrifter gäller för behandling med kinoloner. Infektionen är dock svårbehandlad och det är inte ovanligt att djuren måste avlivas av djurskyddsskäl.

  Mastit med Klebsiella spp. förebyggs främst genom god stallhygien, rena kor och kor med ett gott immunförsvar. Särskilt viktigt är hygienen under sintiden och vid inkalvning. Sågspån som strö kan öka risken för klebsiellamastit. Klebsiella spp. är jordbakterier som kan finnas på träd. Stockar som dras på marken och blir jordiga kan innehålla mycket klebsiellabakterier och spånet kontamineras när stockarna sågas. Klebsiella spp. kan även förekomma i ytvatten på bete.

  Beställ SVA:s analyser

  Miljöprov - Bakterieodling avseende mastitpatogener

  Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

   

  Beställ SVA:s produkter

  SELMA PLUS, 3 st per förpackning

  Mjölkrör, 10 st