Gå direkt till innehåll

Mastit orsakad av Streptococcus dysgalactiae hos nötkreatur

Nötkreatur

Bakterien Streptococcus dysgalactiae (S. dysgalactiae) ger upphov till både akuta och kroniska mastiter som kan vara antingen kliniska eller subkliniska. Bakterien kan spridas mellan kor men kan också spridas från miljön till juvret.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

S. dysgalactiae är den näst vanligaste juverpatogenen i Sverige i samband med klinisk mastit och den tredje vanligast vid subklinisk mastit (15,5 procent respektive 9 procent av alla odlingsfynd enligt nationella studier från 2013/2018 respektive 2009/2010). Hos förstakalvare är bakterien den näst vanligast förekommande juverpatogenen. I resten av världen varierar förekomsten från att orsaka en mycket liten andel av mastiterna (1,5 procent av kliniska mastiter i England och Wales) till att i Norge vara ungefär lika vanlig som i Sverige.

Kliniska symtom

Morbiditeten i drabbade besättningar är oftast låg till medelhög och mortaliteten är låg. Symtomen kan variera från allvarlig klinisk mastit med feber och kraftig svullnad av juvret till subklinisk mastit utan kliniska symtom.

Differentialdiagnoser

Mastit orsakad av andra juverpatogener.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Streptococcus dysgalactiae är en grampositiv alfa-hemolyserande kock tillhörande Lancefield grupp C.

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Spenkanalen.

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret.

Smittvägar:

S. dysgalactiae kan spridas mellan djur vid mjölkning och från omgivning till juvret mellan mjölkningar eller under sinperiod. Vid sommarmastit anses betesflugan (Hydrotaea irritans) bidra till smittspridningen. Spenskador och dåligt fungerande mjölkningsanläggning är två viktiga riskfaktorer för denna typ av mastit. S. dysgalactiae ingår också i det patogenkomplex som kan orsaka så kallad sommarmastit (även kallad kvigmastit) hos ej lakterande djur.

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas ut och skickas till SVA för speciesdifferentiering med biokemiska metoder. Snabbtest för gruppering av streptokocker enligt Lancefieldsystemet är inte ett säkert test för S. dysgalactiae eftersom flera olika streptokocker ingår i grupp C.

Behandling och profylax

S. dysgalactiae är känslig för bensylpenicillin men om mastiten gått över i ett mer kroniskt stadium kan effekten in vivo vara försämrad. Akuta kliniska mastiter ska snarast behandlas med bensylpenicillin, se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning.

Understödjande behandling sätts in efter behov vid klinisk mastit. Subklinisk mastit bör behandlas med långtidsverkande intramammarier vid sinläggning.

Genom att förebygga uppkomst av spenskador samt använda korrekt mjölkningsteknik och mjölkningsordning kan mastiter orsakade av S. dysgalactie till viss del förebyggas.

Beställ SVA:s analyser

Bakteriologisk typning av isolat från mjölk

Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

Mastitbakteriologisk undersökning, per juverdel (1-3 juverdelar)

Beställ SVA:s produkter

SELMA, 3 st per förpackning

SELMA PLUS, 3 st per förpackning

Mjölkrör, 10 st

Mjölkrör 1x80 st

Mjölkrör, 6x80 st

Hitta på denna sida