Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastit orsakad av Trueperella pyogenes

Trueperella (T.) pyogenes är en bakterie som ofta ger upphov till svårbehandlade, variga mastiter. Den förekommer ofta i blandflora med anaerober som ger en illaluktande doft. Förekommer i Sverige, främst på bete.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Kvigmastit, flugmastit, sommarmastit, tidigare benämnd Corynebacterium pyogenesActinomyces pyogenes och Arcanobacterium pyogenes.

Förekomst

Drygt sex procent av de kliniska mastiterna orsakas av T. pyogenes och knappt en procent av de subkliniska. Mastit med T. pyogenes är vanligast hos kvigor, sinkor och nykalvade kor. Det är en juverbunden bakterie som kan spridas med flugor, ofta på bete.

Kliniska symtom

Klassiska symtom är ett svullet, svårmjölkat juver med ett varigt, gröngult, illaluktande, trögflytande sekret. Kon blir ofta dålig med nedsatt allmäntillstånd och feber. Kliniska mastiter får ofta ett kroniskt förlopp och är ofta svårbehandlade. Subkliniska mastiter utan kliniska symtom förekommer också.

Differentialdiagnoser

Andra mastiter.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Trueperella pyogenes är en grampositiv bakterie

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Spenkanalen. Skador i spenhuden är predisponerande.

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret

Smittvägar:

Flugor, miljön, andra kor

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium.

Behandling och profylax

Trueperella pyogenes är känslig för penicillin in vitro, men effekten in vivo är ofta dålig. Akuta, kliniska mastiter behandlas med bensylpenicillin, se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning (pdf). Understödjande behandling i form av NSAID, vätska och extra urmjölkningar tillkommer efter behov. Subkliniska fall kan behandlas med långtidsverkande intramammarier under sintiden. Kroniska fall bör slås ut.

Hygienen i avdelningar med sinkor och högdräktiga kvigor samt i kalvningsboxen ska vara god. Flugor ska bekämpas. Skador på juver och spenar kan vara predisponerande och man bör vara noga med god mjölkningsteknik och att spendoppa med mjukgörare. Bakterien sprids mellan kor så mjölkningsordning, gruppering och utslaktning är andra förebyggande åtgärder.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls