Gå direkt till innehåll

Anmälningspliktig resistens

Veterinärer samt personer som arbetar inom obduktions- och laboratorieverksamhet är enligt Jordbruksverkets regelverk skyldiga att anmäla fall av vissa sjukdomar och smittämnen. De varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas då de hittas hos djur är meticillinresistens hos Staphylococcus aureus (MRSA), S. pseudintermedius (MRSP) eller andra koagulaspositiva stafylokocker samt karbapenemasbildning hos Enterobacterales (ESBLCARBA). Meticillinresistenta stafylokocker förekommer hos många olika djurslag i Sverige. Karbapenemasbildande Enterobacterales har ännu inte bekräftats hos tamdjur i Sverige men däremot i andra länder i Europa.

Sedan 21 april 2021 regleras vilka varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas då de hittas hos djur i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen (SJVFS 2021:10, saknummer K12). Därmed upphör författningen SJVFS 2012:24, saknummer K4, som tidigare reglerade detta att gälla.
De varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas då de hittas hos djur är:

För alla dessa varianter utom för andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker ska fall med fenotypisk resistens (preliminär diagnos) anmälas till länsstyrelsen i det län där djuret befinner sig.

Skyldighet att skicka isolat till SVA

Vilka fall som ska anmälas skiljer för olika djurslag och är specificerat i SJVFS 2021:10. Där finns det också specificerat att en preliminär diagnos ska konfirmeras med molekylärbiologiska metoder. Om konfirmeringen sker på annat laboratorium ska isolatet ändå omgående skickas till SVA. Om det undersökande laboratoriet ligger utanför Sverige är det den provtagande veterinären som har skyldigheten att se till att diagnosen konfirmeras på ett korrekt sätt samt att isolatet skickas till SVA.

I dagsläget har SVA finansiering från Jordbruksverket för att kunna erbjuda konfirmering av de varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas. Detta utan kostnad för inskickande laboratorium om vissa kriterier är uppfyllda, samt att isolaten åtföljs av rätt remiss.

Anmälningspliktig resistens hos människor

Enligt smittskyddslagen (2004:168) ska infektion med eller bärarskap av fyra olika varianter av antibiotikaresistens anmälas, nämligen:

  • ESBL-producerande Enterobacterales (ESBLA, ESBLM och ESBLCARBA)
  • meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)
  • vankomycinresistenta enterokocker (VRE)
  • pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Anmälningsplikt för fynd av antibiotikaresistens hos människor omfattar alltså fler varianter jämfört med hos djur. Det är dock av särskilt intresse att bevaka förekomsten av dessa varianter även hos djur. Dels då de kan ge infektioner som är svåra att behandla hos djur (djurhälsoperspektiv) och dels då förekomst hos djur kan bli en källa för sådana bakterier till människor (folkhälsoperspektiv).

Mer information kring sjukdomar som är anmälningspliktiga hos människor finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Varianter av antibiotikaresistens som ska anmälas vid fynd hos djur respektive människor

Resistenvariant

Anmälningsplikt,  djur

Anmälningsplikt,
människa

ESBL-producerande Enterobacterales (ESBLA, ESBLM)   x
Karbapenemasproducerande Enterobacterales (ESBLCARBA)   x x *
MRSA x x *
MRSP x  
Andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker x  
PNSP   x *
VRE   x *

* Även smittspårningsplikt

Sidan granskades senast : 2024-03-26