Gå direkt till innehåll

ESBL-CARBA

Ett stort orosmoln gällande antibiotikaresistens inom sjukvården idag är ESBLCARBA-bildande bakterier. Förkortningen ESBL står för ”extended spectrum beta-lactamases”, vilka är en grupp enzymer som bryter ner beta-laktamantibiotika. ESBLCARBA är en speciell typ av ESBL-resistens där bakterierna bryter ner antibiotikagruppen karbapenemer, och i de allra flesta fall även andra beta-laktamantibiotika inkluderande tredje och fjärde generationens cefalosporiner. ESBLCARBA-bildande bakterier kan därför inte behandlas med dessa viktiga läkemedel. ESBLCARBA-bildande bakterier har ännu inte bekräftats hos tamdjur i Sverige men däremot hos vilda fåglar.

Karbapenemer, såsom erta-, imi- och meropenem, är endast godkända för humant bruk i Sverige och får inte förskrivas för användning till djur. Men eftersom ESBLCARBA-bildande bakterier i de flesta fall också är resistenta mot cefalosporiner och andra antibiotika i den så kallade beta-laktamgruppen, gynnar sannolikt användningen av andra antibiotika också förekomsten av ESBLCARBA-bildande bakterier. De flesta ESBLCARBA-bildande bakterierna är därtill endast känsliga för ett fåtal andra antibiotika och därför finns det i dag ytterst få behandlingsalternativ mot infektioner med dessa bakterier.

I Europa varierar förekomsten av ESBLCARBA-bildande bakterier hos människa mellan länder, och de är vanliga framför allt i Sydeuropa. Sådana bakterier påvisas också i andra delar av världen och är vanligt förekommande i delar av Asien.

Inom svensk sjukvård förekommer idag ESBLCARBA vanligen endast sporadiskt, men är ett allvarligt problem. På grund av oron för ESBLCARBA-bildande bakterier är sedan 2012 alla humanfall i Sverige anmälningspliktiga och smittspårning måste utföras vid misstänkt fynd.

ESBLCARBA hittades för första gången hos djur så sent som 2012, först hos kor i Frankrike och senare samma år hos hästar i Belgien. Sedan dess har fynd rapporterats från flera olika djurslag och i många länder runt om i världen. Det första beskrivna utbrottet vid ett veterinärsjukhus skedde bland hundar i Tyskland 2012. Inom EU övervakas förekomst av ESBLCARBA hos djur som hålls för livsmedelsproduktion och på kött.

I Sverige finns inga bekräftade fall av ESBLCARBA hos tamdjur. Däremot har sådana bakterier isolerats i prov från vilda måsfåglar vid och i närheten av reningsverk. Skulle fall av ESBLCARBA hos djur i Sverige misstänkas ska det anmälas till Länsstyrelse enligt SJVFS 2021:10, saknummer K12.

Preliminär diagnos av ESBLCARBA hos djur i Sverige ska konfirmeras med molekylärbiologiska metoder och isolatet ska omgående skickas till SVA (SJVFS 2021:10, saknummer K12). För mer information om kriterier för konfirmering, se Kriterier för kostnadsfri konfirmering.

Sidan granskades senast : 2023-11-13