Gå direkt till innehåll

Övervakning av antibiotikaförbrukning

Statistik över försäljning och användning av antibiotika för djur är viktiga redskap för att man ska kunna bedöma om användningen är ansvarsfull. SVA har sammanställt sådan statistik sedan 1980. Idag har Jordbruksverket ansvaret att per djurslag sammanställa statistik över antibiotika och vissa andra läkemedel. Men SVA sammanställer och analyserar fortfarande statistik över antibiotika till den årliga rapporten Swedres-Svarm. SVA rapporterar också på uppdrag av Jordbruksverket till Europeiska läkemedelsverket (EMA) och till Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH).

Statistiken för Sverige

Under 2018 – 2022 såldes i genomsnitt cirka 9 700 kilo aktiv substans av olika antibiotika för veterinärmedicinskt bruk. Försäljningen av antibiotika för djur har minskat med över två tredjedelar sedan början av 1980-talet. Mer än hälften av försäljningen är idag vanligt penicillin, främst produkter för injektion. Penicillin används framför allt för behandling av nötkreatur, grisar och hästar. Användning av kombinationer av sulfa och trimetoprim är också vanligt.

Försäljningen av produkter för behandling av djurgrupper via foder eller vatten har minskat kraftigt över tid. Idag utgör antibiotika för sådan behandling mindre än 10 procent av den totala försäljningen. Främst är det grisar som behandlas på detta sätt. Exempel på antibiotika som används i foder eller vatten är tetracykliner, makrolider och pleuromutiliner.

Läs mer Om datakällor, bearbetning och mätenheter.

Sverige och EU

Statistiken för EU och EEA visar på stora skillnader mellan länder. Sverige är tillsammans med Finland, Norge och Island de länder som redovisar lägst försäljning. Måttet som används (mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet, PKU) är trubbigt och siffrorna ska tolkas med viss försiktighet. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur, uttryckt i kilo. Skillnaderna i antibiotikaanvändning förklaras till viss del av faktorer som djurpopulationernas sammansättning, vilka typer av antibiotika som framför allt används, men också av sjuklighet och hur sjukdom förebyggs. 

Sidan granskades senast : 2023-07-18