Gå direkt till innehåll

Övervakning av antibiotikaförbrukning

Statistik över försäljning och användning av antibiotika för djur är viktiga redskap för att man ska kunna bedöma om användningen är ansvarsfull och rationell. SVA har sammanställt sådan statistik sedan 1980. Idag har Jordbruksverket ansvaret att sammanställa statistik över antibiotika och vissa andra läkemedel djurslagsvis, och SVA sammanställer och analyserar statistik över antibiotika till den årliga rapporten Swedres-Svarm. SVA rapporterar också på uppdrag av Jordbruksverket till Europeiska läkemedelsverket (EMA) och till Världshälsoorganisationen för djur (OIE).

Statistiken för Sverige

Under 2020 såldes totalt 9 306 kilo aktiv substans av olika antibiotika för veterinärmedicinskt bruk. Försäljningen av antibiotika för djur har minskat med över två tredjedelar sedan början av 1980-talet. Mer än 50 procent av försäljningen är idag vanligt penicillin, främst produkter för injektion. Penicillin används framför allt för behandling av nötkreatur, grisar och hästar. Användning av kombinationer av sulfa och trimetoprim är också vanligt.

Försäljningen av produkter för behandling av djurgrupper via foder eller vatten har minskat kraftigt över tid. Idag utgör antibiotika för sådan behandling mindre än 10 procent av den totala försäljningen. Främst är det grisar som behandlas på detta sätt. Exempel på antibiotika som används i foder eller vatten är tetracykliner, makrolider och pleuromutiliner.

Sedan 2011 har försäljningen av antibiotika som är särskilt viktiga för humansjukvården, tredje generationens cefalosporiner, fluorokinoloner och polymyxiner, minskat med 83, 78 respektive 92 procent mätt som mg per populationeskorrektionsenhet, PKU. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda biomassan av levande djur i landet, mätt i kg.

Läs mer Om datakällor, bearbetning och mätenheter.

Sverige och EU

Statistiken för EU och EEA visar på stora skillnader mellan länder (Figur). Måttet som används (mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet, PKU) är trubbigt och siffrorna ska tolkas med viss försiktighet. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur, uttryckt i kilo. Skillnaderna i antibiotikaanvändning förklaras till viss del av faktorer som djurpopulationernas sammansättning, vilka typer av antibiotika som framför allt används, men också av sjuklighet och hur sjukdom förebyggs.

Sverige, Finland, Island och Norge redovisar de lägsta siffrorna. Siffran för alla 31 deltagande länder tillsammans är 89 mg per PKU för 2020. Motsvarande siffra för Sverige är 11 mg per PKU. Men försäljningen minskar i andra länder, för de 25 länder som rapporterat sedan 2011 är den sammanlagda minskningen 43 procent.

Det är också stora skillnader mellan länder vad gäller hur antibiotika används. Medicinering av hela djurgrupper är mycket vanligt i många länder. I de 31 länder som ingick i övervakningen 2020 var cirka 87 procent av all antibiotika för djur läkemedel för medicinering av djurgrupper via foder eller vatten. I Sverige är motsvarande siffra 11 procent.

Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur 2020 uttryckt som mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet (PKU). PKU motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land, uttryckt i kilo. Måttet är trubbigt och därför ska siffrorna tolkas med försiktighet.  Den streckade linjen illustrerar den genomsnittliga försäljningen i de 31 rapporterande länderna.
Figur: Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur 2020 uttryckt som mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet (PKU). Den streckade linjen visar den genomsnittliga försäljningen i de 31 rapporterande länderna. Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Sidan granskades senast : 2022-05-10