Gå direkt till innehåll

Övervakning av antibiotikaförbrukning

Statistik över försäljning och användning av antibiotika för djur är viktiga redskap för att man ska kunna bedöma om användningen är ansvarsfull. SVA har sammanställt sådan statistik sedan 1980. SVA rapporterar också på uppdrag av Jordbruksverket till Europeiska läkemedelsverket (EMA).

Försäljning av antibiotika för djur i Sverige uttryckt som mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet (PKU). PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land i kilo. Data för 2010-2015 är något osäkra på grund av ett visst bortfall. Källa: Swedres-Svarm 2023.

Statistiken för Sverige

Under 2023 såldes drygt 9 000 kilo aktiv substans av olika antibiotika för veterinärmedicinskt bruk. Försäljningen av antibiotika för djur har minskat med över två tredjedelar sedan början av 1980-talet (se figur). Mer än hälften av försäljningen är idag vanligt penicillin, främst produkter för injektion. Penicillin används framför allt för behandling av grisar, hästar, kycklingar och nötkreatur. Användning av kombinationer av sulfa och trimetoprim är också vanligt till främst grisar och hästar.

Försäljningen av produkter för behandling av djurgrupper via foder eller vatten har minskat kraftigt över tid. Idag utgör antibiotika för sådan behandling kring 10 procent av den totala försäljningen. Främst är det grisar som behandlas på detta sätt. Exempel på antibiotika som används i foder eller vatten är tetracykliner, makrolider och pleuromutiliner.

Sedan 2010 har försäljningen av antibiotika som är särskilt viktiga för humansjukvården: tredje generationens cefalosporiner, fluorokinoloner och polymyxiner, minskat väsentligt och är idag mycket låg. För de två förstnämnda antibiotikatyperna förklaras minskningen till stor del av att Jordbruksverket i föreskrift tydliggjort att den typen av antibiotika bara får användas när andra alternativ inte är aktuella. Vad gäller polymyxiner så har behovet att så långt möjligt reservera även denna klass för humanmedicinskt bruk kommunicerats till veterinärer, och minskningen av försäljning kan antas spegla lyhördhet för en förändrad situation.

Sverige och EU

Statistiken för EU, Island, Norge och Schweiz visar på stora skillnader mellan länder. Sverige är tillsammans med Finland, Norge och Island de länder som redovisar lägst försäljning. Måttet som används (mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet, PKU) är trubbigt och siffrorna ska tolkas med viss försiktighet. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur, uttryckt i kilo.

Skillnaderna i antibiotikaanvändning förklaras till viss del av faktorer som djurpopulationernas sammansättning, vilka typer av antibiotika som framför allt används, men också av sjuklighet och hur sjukdom förebyggs.

Sidan granskades senast : 2024-06-26