Gå direkt till innehåll

Samverkan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistenta bakterier berör människor, djur och miljö. Frågorna är komplexa. För att effektivt motverka antibiotikaresistens behöver därför olika aktörer inom humanmedicin, veterinärmedicin och miljöområdet samverka. Samarbete behövs också mellan olika kunskapsområden, och mellan det offentliga och det privata. SVA deltar i många olika typer av samarbeten kring antibiotikafrågor.

SVA är en av 26 myndigheter och organisationer som tillsammans bildar en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket leder arbetet.
Läs mer om samverkansfunktionen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Inom området djur och livsmedel samverkar myndigheter, organisationer, akademi, praktiserande veterinärer och lantbrukare för att motverka antibiotikaresistens. Samarbetet kan vara tillfälligt och med få partners om det är kopplat till specifika frågor, eller mer permanent och då ofta bredare.

SVA är kontaktpunkt och kunskapscentrum för Strama VL (samverkan mot antibiotikaresistens, veterinärmedicin och livsmedel) som är ett brett nätverk av olika aktörer. SVA har också projektrådsmöten för olika djurslag där djurhälso- och antibiotikafrågor diskuteras mellan myndigheter och branschrepresentanter.
Läs mer om Strama VL.

Ett exempel på ett område där SVA under ett antal år i samverkan med andra har bidragit med expertkunskap är utveckling av verktyg för livsmedelshandeln för att de ska kunna ställa krav och följa upp leverantörer av produkter som kommer från djurhållning.

SVA deltar på olika sätt i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens. Dels genom att bistå andra svenska myndigheter och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet med expertstöd och kunskapsunderlag, dels genom eget engagemang i olika arbetsgrupper och expertnätverk inom EU och internationellt.

Exempel på grupper där SVA deltar är:

  • Arbetsgrupp om övervakning av försäljning och användning av antibiotika för djur (European Sales and Use of Antimicrobials for veterinary medicine Working Group, ESUAvet WG) en expertarbetsgrupp under EU:s vetenskapliga kommitté för veterinärläkemedel  (CVMP).
  • Arbetsgrupp om antibiotika (Antimicrobial working party, AWP), en expertarbetsgrupp under CVMP.
  • EU:s övervakning av antibiotikaresistens - nätverk för de som ansvarar för övervakning av antibiotikaresistens i olika Europeiska länder. Nätverket är knutet till Zoonosarbetsgrupppen vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).
  • Nordisk arbetsgrupp om antibiotikaresistens (Nordic One health Expert group on antimicrobial resistance), en arbetsgrupp kopplad till Nordiska rådet.
Sidan granskades senast : 2024-03-18