Gå direkt till innehåll

Laboratorienätverket SKRUV

Arbetet mot antibiotikaresistens sker inom många olika discipliner och nivåer i samhället. Det svenska veterinärmedicinska laboratorienätverket SKRUV är ett exempel.

Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen och ämnet prioriteras av den svenska regeringen och internationella organ som FN och WHO. Det finns också med i de globala målen för Agenda 2030 och i Sverige finns många projekt för att motverka antibiotikaresistens. Bland annat finns ett laboratorienätverk, SKRUV (Samarbete, Kvalitet, Resistens, Utbyte, Veterinärmedicinska laboratorier), för svenska veterinärmedicinska laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från djur. Bildandet av nätverket var en del av ett samarbetsprojekt 2016- 2018 mellan Folkhälsomyndigheten och SVA, som finansierades med beredskapsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) . Efter att MSB-projektet avslutades har nätverket övergått i förvaltningsfas. Det drivs av deltagarna med SVA som koordinator. De som deltar i nätverket ges förutsättningar att utveckla laboratoriets kompetens och analyskvalitet. Främst vänder sig nätverket till biomedicinska analytiker (BMA), men intresserade veterinärer är också varmt välkomna att delta. Hög kompetens och analyskvalitet är av värde för enskilda djur och djurägare, men även för samhället i stort. Veterinärer får ett bättre underlag i det dagliga arbetet, djuren erbjuds en säkrare behandling och myndigheterna får ett bredare underlag för upptäckt och övervakning av antibiotikaresistens och zoonoser. Med tanke på problemet med antibiotikaresistens och zoonoser i världen gynnas alla av detta.
SKRUV välkomnar laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från djur att när som helst ansluta till nätverket. Se kontaktuppgifter längst ner.

Mål för nätverket

  • Fortlöpande utveckla kompetens och analyskvalitet inom området antibiotikaresistens bakteriediagnostik hos svenska veterinärmedicinska laboratorier.
  • Stärka samverkan och samordning mellan sektorer, myndigheter och organisationer.
  • Förbättra och öka informationen om antibiotikaresistenta och zoonotiska bakterier, såväl inom professionen som till allmänheten.
  • Verka för att analysdata från nätverket bidra till övervakningen av antibiotikaresistens och zoonotiska smittämnen.
  • Löpande kommunicera information om SKRUV och dess verksamhet till omvärlden.

Aktiviteter inom nätverket

Aktiviteterna möter målen.

  • Nätverksträffar.
  • Provningsjämförelser.
  • Nyhetsbrev med information om aktuella frågeställningar.
  • Besök från SVA till de laboratorier som så önskar eller av BMA till SVA för kompetensutveckling.
  • Löpande utvärdering av nätverkets mål och aktiviteter, för att omvärdera, förbättra och/eller lägga till aktiviteter.

Vill du anmäla ditt lab till nätverket, eller veta mer?
Kontakta:

Karin Bergström

Bitr. statsveterinär

Sidan granskades senast : 2022-03-15