Gå direkt till innehåll

Vårdhygien

Vårdhygien är numera en självklar del i kvalitets- och säkerhetsarbetet inom djursjukvård. Att avgränsa smitta och att hålla god hygien leder till minskat lidande för patienter. Färre infektioner innebär också en minskad användning av antibiotika, vilket i sin tur minskar trycket på resistensutvecklingen. På dessa sidor beskrivs grundläggande råd för ett lyckat vårdhygienarbete.

Uttrycket vårdhygien har lånats från humansjukvården och innefattar det som görs för att specifikt förhindra vårdrelaterade infektioner. I ett äldre dokument, ”Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar” (regeringsproposition 2006/06:50), definieras vårdrelaterade sjukdomar: ”Vårdrelaterade sjukdomar är sjukdomar, som uppkommer i samband med vård, undersökning eller behandling inom hälso-och sjukvården eller tandvården, oavsett vilken vårdgivare som ansvarar för vården och oavsett om patienterna eller den vårdande personalen drabbas”.

Med humanvårdens definition för vårdhygien i åtanke innebär det att även djur ska slippa drabbas av infektioner som de inte hade med sig in till sjukvården. Det innefattar vidare en arbetsmiljö där risken för smittspridning från patient till personal, men även till djurägare eller djurhållare, är obetydlig. Förmodligen mynnar det också ut i nöjdare kunder och lägre kostnader för vård av enskilda djur.

Inom djursjukvård är det också sedan flera år tillbaka ett krav att all klinisk veterinär verksamhet ska ha och arbeta efter en hygienplan (SJVFS 2021:5, saknummer K112). I författningen anges vad som ska ingå i en hygienplan. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för att regelverket följs. Kunskapsbanken inom vårdhygien för djursjukvård har vuxit genom åren och det finns hjälp att hämta även på annat håll.

Följande punkter är grundläggande för att ta fram och att lyckas implementera hygienplaner:

  • en ledning som visar att de värdesätter hygienarbetet
  • minst en utsedd person med tydligt klargjort ansvar och befogenheter (hygienombud)
  • en plan som anpassas till det läge verksamheten är i just nu
  • rutiner som är lätta att följa
  • metoder för att följa upp om man lever som man lär
  • ett kontinuerligt förbättringsarbete

Fördjupande information

Vårdhygienplanen förhindrar smittspridning. Den är också en investering som bidrar till en rad positiva effekter.

 

Sidan granskades senast : 2022-09-26